Толкъун къарсла, гюл къысымла – бары да «Ассагъа»

"Асса" юлгюлю сабий тепсеу ансамбль  бир жол  Нальчикде отчёт концертин  кёргюзте эди. Ариу миллет кийимле кийген жашла бла къызла  сахнагъа чыкъгъанлай окъуна, къараучуланы кёллери кётюрюлгенди.  Байрамгъа келгенлеге  КъМР-ни эмда  Ингушетия Республиканы сыйлы артисти  Апполаны Альберт  ыразылыгъын билдиреди эмда барысын да  алгъышлайды. Дагъыда ол  жаш тёлюню бла сабийлени республикалы чыгъармачылыкъ юйюню башчыларына, энчи аны директору Клара Калмыковагъа  бу ансамбльни  сакъланырына, андан ары айнырына къайгъырып тургъанлары ючюн ыспас этеди.

 Концерт а абезехден башланнганды, ызы бла уа - тюз тепсеу, "Чалгъычыла",  "Зурнукъла", дагъыда кёп башхала.  Сабийлени хар тепсеулерине къараучула  толкъун къарсла бла ыразылыкъларын билдиргендиле.

"Асса" къуралгъанлы  анда кёпле  тепсерге юйреннгендиле. Аланы иги кесеги бусагъатда дуниягъа айтылгъан  "Кабардинканы" бла  "Балкарияны"  къауумларына кирипдиле.    Жыйырма  сегиз  жыл.  Ол алай  кёп да тюйюлдю. Алай  "Асса" тийишли болгъан саугъаланы, даражаны санасагъ а, уллу да, махтаулу да жолну ётгенине сёз да жокъду.  Битеуроссей эмда халкъла аралы конкурслагъа бла фестивальлагъа къатышып, хорламла болдургъаны, Москвада "Россейни фахмулу сабийлери" деген конкурсда, Кърымдагъы "Алтын майданда" баш саугъалагъа тийишли болуу,  Стамбулда бардырылгъан "Тюрк дуниясы" халкъла аралы конкурсда  алтын майдал, "Мен фахмулума" деген регионла аралы эришиуледе  гран–при – была ансамбльни жетишимлерини жаланда бир кесегидиле.

Бусагъатда ансамбльде жюзден артыкъ сабий барды.  «Алда  бизни дагъыда кёп конкурсла, фестивальла сакълайдыла. Биз алагъа  бек ыразы болуп къатышырыкъбыз. Нек дегенде кючюбюзге, фахмубузгъа да  ышанабыз»,- дегенди тепсеу коллективни шёндюгю художестволу башчысы  Къарчаланы Раиса.

«Ассаны» КъМР-ни эм КъЧР-ни  искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу Къудайланы Мухтар къурагъанды. Артда,тюрлю-тюрлю жыллада  анга РФ-ни  халкъ артисти Улбашланы Мутай,  КъМР-ни халкъ артисти Сотталаны Къаншау, КъМР-ни эмда Ингушетияны сыйлы артисти   Апполаны Артур болмагъанча уллу къыйын салгъандыла.  Ала башлагъан ыз, тёреле,ала къурагъан тепсеуле бюгюн да унутулмай барадыла. Ол адамла, жарсыугъа, арабыздан кетгендиле, аланы ишлери уа жашайды.

Холаланы Марзият.
Поделиться: