Айырмалылагъа - дипломла, майдалла, кубокла

 Нальчикни Къырал концерт залында  адет-тёрени сакълай билген юлгюлю юйюрлеге жораланнган байрамла терк-терк бардырыла туруучудула. Аланы Дуния Артий комитетни Шимал Кавказда бёлюмюню таматасы, КъМР-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусу Ауес Бетуганов Къабарты-Малкъарны Къыраллыгъыны кюнюне жоралап къурагъанды. Анга, республиканы эллеринден бла шахарларындан сора да, Юг Осетиядан, Дагъыстандан да къонакъла келгендиле.

Ингир "Тауланы сабийлери" ансамбльни тепсеую бла ачылгъанды. Андан ары къууанчны белгили жырчы Джульетта Мезова бардыргъанды. Ол алгъаракълада Халкъла аралы Артий комитетни Москвада жыйылыуу болгъанын, анда къыралны айныууна къыйын салгъанладан кёплени "Ыспас эм махтау" эмда "Халкъла аралы алтын орденни кавалери" деген  белгиле, кубокла эмда дипломла бла саугъалагъанларын билдиргенди. «Ол уллу сыйгъа тийишлилени араларында Къабарты-Малкъардан, Дагъыстандан, Юг Осетиядан да кёпле болгъандыла. Жарсыугъа, номинантланы бир къаууму ара шахаргъа баралмагъандыла, аны себепли биз аланы мында - жууукъларыны, ахлуларыны, танышларыны, коллегаларыны араларында саугъаларыкъбыз»,-дегенди.

Алай бла сахнагъа  Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина факультетини деканы, КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу, медицина илмуланы доктору профессор Мызыланы Исмайыл, Олимпиаданы чемпиону, РФ-ни спортуну сыйлы устасы Аниуар Гедуев, КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосуну Капитал къурулуш жаны бла управлениясыны башчысыны орунбасары, РФ-ни сыйлы къурулушчусу Анатолий Бетуганов, РСО-Аланияны Беслан шахарында "Суадон" халкъ ансамбльни таматасы Николай Еналдиев чакъырылгъандыла эмда хурметленнгендиле.

Ол кюн дагъыда он юйюр белгиленнгенди. Аланы саугъаларгъа, дипломларын, майдалларын, кубокларын да берирге сахнагъа КъМР-ни Парламентини Культура, граждан обществону айнытыу эмда СМИ жаны бла комитетини председатели Борис Паштов бла Ауес Бетуганов чыкъгъандыла. Алгъыш сёзюн айта, биринчи Шимал Кавказда, ол санда бизни республикада да, махтау берирча  юйюрле кёп болгъанлары аны бек къууандыргъанын чертгенди, аланы юлгюлерин башхалагъа туура этгени ючюн Дуния Артий комитетге да жюрек ыразылыгъын билдиргенди.

Аллай хычыуун жумушну КъМР-ни Жамауат палатасыны комиссиясыны таматасы Доти Баговха да тамамларгъа тюшгенди. Ол да бир къауум адамгъа Артий комитетни дипломларын, кубокларын, алтын майдалларын да бергенди.

Саугъаланнганланы араларында КъМР-ни Правительствосуну Председателини кенгешчиси Курданланы Узейир, Черек районну администрациясыны башчысыны орунбасары Улбашланы Сахадин бла аны юй бийчеси Марина, «Маяк» санаторийни баш директору Мамайланы Айшат, Юг Осетиядан белгили жырчы Нодар Гуцати да болгъандыла.

Холаланы Марзият.
Поделиться: