Бюйрекледе ташла тынчлыкъсыз эте эселе

Адамны санында-чархында ташла аны тынчлыгъын къурутуп къоядыла. Ташла болгъаны бла байламлы аурууланы юслеринден биз бек аз билебиз. Бу жол ол аурууланы юсюнден   уролог, хирург, онколог Улбашланы Азамат айтады.

- Айтчыгъыз, бюйрекледе ташланы  къурамларыны  магъаналары бармыдыла? Былай эшитгенме: карбонат ташла тынч ууаладыла, деп.

- Сийдикде ташланы хаталарындан чыкъгъан аурууну хирургия амал бла багъыуну  сайлай туруп, ташны уллулугъуна-гитчелигине, ол къалайда орналгъанына, аны рентген бла къарагъан заманда кёрюмдюсю къаллай болгъанына уллу эс бурургъа керекди.

Бир кюнню ичинде сийдикни жукъартыр ючюн, 1,5 литр бла жарым литр сууну ичерге керекди. Сийдик кислотада кристалла, тузла эм башха элементле кёп къураладыла. Фитотерапия профилактиканы да уллу къыйматы барды. Саулугъугъузну дайым контрольда тутугъуз: юч- алты айдан бир кере сийдигигизге анализ этдире, жарым жылдан сора уа бюйреклеригизни УЗИ бла тинтдире-тинтдире туругъуз. Къууугъугъузну, сийдик жюрюген жерлеригизни да алай этигиз.

- Бюйреклеримде ташла бардыла. Аладан къутулургъа керексе  дейдиле манга. Алай ала мени алыкъа тынгысыз этмегендиле. Да сора гузаба этерге керек да болмаз?

- Хар зат да аланы уллулукъларына-гитчеликлерине, ала къалай тюрлене баргъанларына, сийдик жюрюген жерлени къалай тюрлендиргенлерине кёре боллукъду. Бюйрекледе, къууукъда, сийдик жюрюген жерледе ташла бар эселе, ала аурууну чыгъарлыкълары, адамны ёлюмге окъуна жетдирликлери хар кимге да белгили болургъа керекди. Ол себепден а сийдик жюрюген ачыкъ жерлеге операция этилирге керекди.

Башха кезиуледе уа врачла юч амал хайырланадыла: дистанциялы литотрипсия, трансуретральный контакт неда терини кесип нефролитолапаксия амалланы хайырланадыла. Биринчисини кезиуюнде орта ёлчемли ташланы (1-ден 1,5 сантиметрге дери) энчи аппарат бла, тышындан узалып, уатадыла. Бирси эки амалны кезиулеринде уа уллуракъ ташланы адамгъа операция этип  кетередиле. Бу тюрлю багъыула кезиулеринде бардырылмасала, бюйреклени тислонефит ауруулары башланады.

Саусузну бюйреклеринде ташларын кетерир ючюн, анестезия этиу амал хайырланылады, андан сора адамны бюйреги болгъан жеринде тешик этиледи, УЗИ эм рентген аппаратла бла контроль этип, сийдик жюрюген тешик бла инструментни  сугъуп, таш ууатылады.

Ол тюрлю амалланы хайырларындан саусуз ташладан къутулургъа боллукъду, тири жашаугъа къайтады. Ол тюрлю ишлени къыйматлары врачны усталыгъына кёре боладыла.

- Мындан алгъаракъда иш нёгерими бюйрегинден ташны кетергендиле, алай, адамла айтханнга кёре, ташла дагъыда чыгъаргъа боллукъдула. Ол керти хапармыды?

- Жарсыугъа, сийдикде ташла чыгъып, ауруула жангыдан келип да къаладыла. Диетаны къаты тутаргъа керекди. Операциядан сора этден, чабакъдан жарашдырылгъан ашарыкъланы не къадар аз хайырланыгъыз: алада пуринле кёпдюле. Ала сийдик кислотада ташланы, тузланы кёп этедиле. Сууну кёп ичерге керекди (бир кюннге 1 – 1,5-2 литрин). Ол сийдик кислотада болгъан къаты затланы эритеди.

Фитотерапия затла бла багъыуну да къыйматы уллуду. Ала адамны сийдигин иги тышына чыгъарадыла, бюйреклени ташладан тазалайдыла.

Сёзсюз, адам кесини саулугъун дайым да контрольда тутаргъа керекди – юч - алты айдан бир кере сийдикни анализин этдирип турургъа, жарым жылдан бир кере уа бюйреклеге, сийдик жюрюген жерлеге, къууукъгъа УЗИ этдирирге тийишлиди.

- Кырдыкла къошуп, чай ичебиз, алай аны да мардасы болур?

- Кырдыкла да дарманладыла, аланы фитотерапевт бла ушакъ этип  хайырланыргъа керекди. Жарсыугъа, таулулада кырдыкла бла байламлы билим тас болгъанды. Халкъ медицина тёлюден тёлюге кёче келип, бизни заманыбызда уа къуругъанды. Болсада  фитотерапевтле бардыла, ала бла кенгешип, кырдыкланы хайырланыргъа болады.

Байсыланы Марзият.
Поделиться: