«Ёсе келген инсанны энчилиги къаллай эсе да, мен аны аллай болгъанына ыразылыгъымы кёргюзтеме»

Ботталаны Ирина, «2021 жылны эм иги юйретиучюсю» Битеуроссей эришиуню муниципал урумуну алчысы, Тырныаууз шахарны 3-чю номерли орта школуну 10-чу номерли мектепге дери билим берген бёлюмюню юйретиучюсю, бюгюннгю ушакъ нёгерибизди.

-Сиз сабий садха ишлерге 2008 жылда келгенсиз. Энди бир ненча жыл озгъандан сора билимигиз, сынамыгъыз иги да кючленнген болурла?

- Ол керти да алайды. Хар юч жылдан ишчи даражалыкъны ёсдюрген курслада юйренеме, семинарлагъа барама, коллегаларым бла тюбешгенлей турама.

Сабий сад манга экинчи юйюдю, юйретиучю болуп онеки жыл ишлейме. Заман терк озады, эслеген окъуна этмейсе сабийлени ёсюп кетгенлерин, аланы орунларына уа жангыдан гитчечикле келедиле. Выпускниклерим эм аланы ата-аналары бла терк-терк тюбешиучюме. Аланы къууанчлы бетлерин кёрсем, жетишимлерин билсем, ишими магъаналылыгъын бютюн ангылайма, аланы жашауларында бир ыз къураялгъаныма ёхтемленеме.

- Арт жыллада окъутуу-юйретиуде къаллай тюрлениуле болгъандыла?

- Тёгерекдеги дуния тюрлене барады, аны бла бирге сабийле да тюрленедиле. Окъутууну бла юйретиуню алгъыннгы методикалары бюгюнлюкде магъаналыкъларын тас этгендиле, аны ючюн а аланы тёрели болмагъанларын хайырланабыз. Ала уа жангы инсанны къуралыууна эм айныууна бурулупдула. Педагогланы бла сабийлени араларында байламлыкъла да башха тюрлю болгъандыла, биз партнёрлукъгъа итинебиз, чыгъармачылыкъ бла кюрешген, жангыча сагъыш этген тири инсанны ёсдюрюрге сюебиз.

- Бюгюннгю кюнню юйретиучюсю къаллай болургъа керек сунаса?

- Ол профессионалды, фахмулу акъыл юйретиучюдю, ахшы психологду, бирде анга артист болургъа да тюшеди, андан сора да – ишине толусунлай берилген чыгъармачылыкъ адам. Бек башы уа ол сабийлени сюерге керекди, тёзюмлю эм огъурлу болургъа тийишлиди. Ала битеу да бирге бирлеширча кёп ишлерге, кеси кесинги юйретгенлей турургъа, усталыгъынгы ёсдюрюрге, жангы технологияланы ангыларгъа, тёрели болмагъан методикалагъа тюшюнюрге да керекди.

Кесими алып айтханда, мен хар бала бла бирге сабийликни ётеме, дунияны аны кёзлери бла кёреме, ол кеси аллына бир зат къураргъа кюрешсе – чырмамазгъа, болушлукъ керек болса уа, болжалгъа салмагъанлай себеплик этерге кюрешеме. Ёсе келген инсанны энчилиги къаллай эсе да, мен аны аллай болгъанына ыразылыгъымы кёргюзтеме.

Таматабыз Ахматланы Халиматха, методистибиз Жолаланы Танзилягъа ыразылыгъымы билдиреме. Ала мени усталыкъ жаны бла къуралыуума уллу юлюш къошхандыла, болушлукъ тапдыргъандыла, кесинги аямай ишлерге юйретгендиле, тохтап къалмагъанлай, ёсюп турургъа таукел этгенлей турадыла.

- Сиз «2021 жылны эм иги юйретиучюсю» Битеуроссей эришиуню муниципал урумуна къалай къатышхансыз?  Анда хорларгъа къыйынмы эди?

- Ары къатышырымы билим бериу махкемени администрациясы дурус кёргенди. Манга ийнаннгандыла эм хазырланыргъа болушхандыла, алгъыннгы сынамла бла шагъырей этгендиле, сёзсюз, бу жаны бла акъыл юйретгендиле. Билемисиз, эришиуге хазырланыу эм къатышыу не жаны бла да алай тынч тюйюлдю, алай ол алгъа барыргъа, ёсерге, кеси кесинги айнытыргъа бек кючлю мурдорду. Анга хазырланыуну чеклеринде кесиме багъа бичгенме, кючлю, къарыусуз жерлерими билгенме. Тюзюн айтханда, эсеплени юсюнден хазна сагъыш этмегенме, жаланда ишими игирек баямларгъа кюрешгенме.

Не жашырлыгъы барды, биринчи кере сахнагъа чыкъгъан алай тынч тюйюл эди. Сабий садны администрациясыны, биргеме уруннганланы билекликлери ышандыргъанды эм хар затны тийишлисича этерге болушханды. Алагъа аны ючюн бек ыразыма.

- Алда республикалы урум сакълайды, аны бла байламлы сагъышларынг?

- Анга хазырланырча уллу иш тындырыргъа тийишлиди. Сёзсюз, бир кесек къайгъы да этеме. Битеу кючюмю саллыкъма Элбрус районну бетин чыгъарырча.

Ушакъны Темирланы Анатолий бардыргъанды.
Поделиться: