Ачыулу къытдырыулагъа, кёл этдирген хорламлагъа да бай биринчилик

Россейни футболдан «Олимп» биринчилигин бла кубогун «Спартак-Нальчик», айхай да, ахшы башламагъан эди. Коронавирусну пандемиясыны хатасындан командала жарауларын энчи халда бардыргъандыла. Шуёхлукъ матчла кёргюзтгенлерича, спартакчыла аланы хайырлы ётдюрюрге жетишген эдиле. Алгъа ала «Интер-Черкесскни», «Машукну» ызы бла «Ессентукини» къытхандыла, айырмалы 5:0 эсепни да кёргюзтгендиле. Алай бла клубха алгъадан ышаныу уллу эди, ол ашыгъыулу болса да.

Бек алгъа, спартакчыла кубокда оюнлары бла жарсытхандыла. Биринчи матчларында ала «Ессентуки» команда бла Нальчикде кеслерини майданларында тюбешгендиле. «Ессентуки» кёп болмай къуралгъанды, «пионер» клуб лигагъа киргенли да аз заман озгъанды – аны ючюн ала энди сынам жыя тура эдиле. Жаш команданы къытаргъа «Спартакга» къыйын болмагъанды, шуёхлукъ матчындача, мында да ол 5:0 эсебин къайтаргъанды. Алай бу къууанч кёпге бармагъанды, ызы бла командабыз Ставропольну «Динамосу» бла тюбешгенди. Ол бек кючлю клубду деп айтырча да тюйюлдю, турнир таблицада бизни командабыздан бир-эки тизгиннге ёргеде эди. Анга 4:1 эсеп бла къытдырып, нальчикчиле кубок ючюн эриширге эркинликлерин ычхындыргъандыла.

Биринчиликни спартакчыла Дондагъы Ростовну «СКА» клубу бла башлагъандыла. Бу матчда жангыз да бир гол урулгъанды, ол да бизни къабакъларыбызгъа. Андан сора матчланы да ол халда бардыргъанбыз. тёртюнчю турда «Спартак» кеси майданында «Кубань-Холдинг» команда бла тюбешгенди. Жарсыугъа, бу жол да 2:0 эсеп бла къытдыргъанбыз. Матчдан сора  баш тренерибиз Заур Кибишев быллай кёрюмдюлени командабызда тюрлениуле бардырыргъа, футболчулагъа эс жыйдырыргъа кереклиси бла ангылатханды. «Шуёхлукъ оюнлада хорлагъаныбызны хыйсабы жарауланы алгъа башлагъаныбызда эди. «Олимпде», кубокда къытдыргъаныбызгъа сылтаула кёпдюле, ала бла ишлерикбиз», - деген эди ол.

Баям, халатла бла иш толтурулгъанды. Бешинчи турда клубубуз «Ессентукини» 3:2 эсеп бла къытып, кёп сакъланнган хорламны келтиргенди. Аны ызындан «Биолог-Новокубанск» бла оюнунда да «Спартак» къараучуларын сакъланмай тургъан жерледе голла уруп къууандыргъанды. Бу тюбешиуде спортчулагъа чып тюшерча къоркъуулу кезиуле аслам чыкъгъандыла, алай ол тири, терк, хайырлы да чабыуулланы этерге чырмамагъанды. Бизникиле эки гол ургъандыла, кеслерини къабакъларын да тийишлисича сакълаялгъандыла. Заур Кибишев айтханнга кёре, ол оюнда талай кючлю футболчуну, саулукъларында чурумла чыкъгъаны ючюн, алышындырыргъа тюшгенди. «Аланы орунларына чыкъгъанла да ышаныуубузну алдатмагъандыла. Матчны экинчи жарымында борчубуз къорууланыуну да кючлю къурап, чабыуулланы терк эте, «Биологну» эсин гол уруудан, къабакъларын сакълаугъа бурургъа эди да, аны тамамлагъанбыз», - дегенди ол.

Жетинчи, сегизинчи турлада да «Спартакчыла» хорламны жолундан таймагъандыла. Тогъузунчу матчында «Анжи» бла тюбешгенбиз.Ол къарыусуз команда тюйюлдю, сынамлы спортчуладан къуралады.  Нальчикчиле турнир таблицада аладан энишгерек орналсала да, аман а ойнамагъандыла. Хау, бир-бири ызындан тёрт матчда хорлап келгенлери ючюн, къараучула бу жол да ала къытарларын сакълай эдиле. Болсада, аланы бу ышаныулары толмагъанды, оюн тенг 1:1 эсеп бла бошалгъанды. Ол аман кёрюмдю тюйюл эсе да, аны бла ахшы тёре бузулгъанды - Ставропольну «Динамосуна» 4:1 эсеп бла къытдыргъанбыз. Башда сагъынылгъаныча, кубокда да бу клубха тюз аллай тарихле бла хорлатхан эдик.

Талай очкону да тас этгенибиз ючюн «Махачкъаладан» онглу болургъа керек эди. Алай бу матч да бизни командагъа ахшы башланмагъанды. Аланы къабакъларына кёп кере жууукълашсакъ да, чабыуулланы тири этерге кюрешсек да, гол уралмагъанбыз. Махачкъалачыла уа топну къабакъларыбзгъа жаздырмай эки кере атхандыла. Быллай болумлада тенг эсеп да байрамды: биринчи таймдан сора арыгъан да этип, ким биледи, бираз тюнгюлюп  да, къытарыгъыбызгъа ышаныу уллу тюйюл эди. Алай экинчи таймны ал минутларында окъуна Ашуев командабызгъа биринчи голну келтиргенди. Бир кесекден а Хачиров анга дагъыда бирин къошханды, алай бла эсеп тенг болгъанды. Оюн бошалыргъа Хутов, тап болумну хайырланып, ючюнчю голну ургъанды. Алай бла сакъламай-сунмай тургъанлай, ахыр такъыйкъалада хорламны сермегенбиз. Ызы бла кючлю клуб – Краснодарны «Кубани» бла тюбешгенбиз. Ала къауум турнир таблицада бизникиден ёргерекде орналгъандыла, болсада не къорууланыуда, не чабыуулла этиуде андан артха къалмагъанбыз, ол угъай, 3:0 эсеп бла окъуна къытханбыз. Командабызны бир ахшы тёреси барды – ахыр оюнунда хорлатмазгъа, анга футболчуларыбыз   талай жылны кертичидиле. Бу жол да ала ахыргъы матчларын жетишимли бошагъандыла.

Кёп болмай а спартакчыла, каникулларындан чыгъып, жарауларын жангыдан башлагъандыла. Къышда биринчи шуёхлукъ матчларын ала Пятигорскда «Армавир» бла бардыргъандыла. Оюнда бизникиле кючлюрек кёрюннген эселе да, гол бир команда да уралмагъанды. «Ардон» бла экинчи шуёхлукъ матчларында уа Нальчикни къаууму 3:0 эсеп бла хорлагъанды.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: