Пландан кеч къалмаз ючюн къыстау кюрешедиле

Нальчикде 32-чи  номерли орта школну сабий садигини бир къатлы мекямыны къурулушу къыстау барады. Проект бла аны уллулугъу 711 квадрат метрден артыкъды. Кесини да  методика кабинети, физкультура  залы, быстыр жууучу, аш хазырлаучу мекямлары боллукъдула. Объект битсе, анда жыйырмашар сабий бла  эки къауум кечинирикди.

Шёндюге мекямны мурдору хазыр этилгенди,  блокла  бла пластик терезеле  орнатылгъандыла, тыш эмда ич къабыргъалары къаланнгандыла, панельлери салыннгандыла. Къурулушчула вентиляция шахталаны да хазыр этгендиле. Энди уа ишлене тургъан мекямны аны къатында объектге къошарыкъ галереяны мурдорун жарашдырып башлагъандыла, деп билдиргендиле КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосундан.

 

Улбашланы Мурат.
Поделиться: