Пособиялагъа - 500 миллион сомгъа жууукъ

  "Тюзюнлей тёлеуле" деген проект жашауда бардырылып тебирегенли  РФ-ни  Социал страхование  фондуну КъМР-де  регион бёлюмю республикада ишлеген инсанлагъа пособияла тёлеуге 500 миллион сом чакълы бир  бёлгенди. Ол санда  къагъанакъгъа  жыл бла жарым толгъунчу  къарагъанлагъа  166 миллион, ауруп болжаллы халда ишлемей тургъанлагъа  163 миллион,  сабий туугъунчу  эмда андан сора да берилген пособиягъа    132,4  миллион,  балачыкъ туугъанлай  да  35,3 миллион сом тёленнгенди.

РФ-ни Социал страхование фондуну КъМР-де регион бёлюмюню пресс-службасы.
Поделиться: