Кеч болса да – олимпиада майдал

   Олимпиаданы халкъла аралы комитети 2012 жылда Лондонда бардырылгъан Олимпиадада гюржюлю гёжеф Давид Модзманашвили допингни хайырланып тутушханын тохташдыргъанды. 
    Анда 120 килограмм ауурлукъ къауумда Шимал Осетия-Аланиядан Узбекистан ючюн эришген Артур Таймазов хорлагъан эди. Анга къытдыргъан Давид экинчи, жерлешибиз Билял Махов а ючюнчю болгъандыла. Бу кюнледе уа Давидни къанында допинг табылгъаны ючюн, анга кюмюш майдалын къайтарыргъа буюрулгъанды. Алай эсе уа, аны Билял Маховха берирге керекдиле. 
   Болсада бу хапар Маховну артыкъ бек къууандырмагъанды. «Модзманашвили дисквалификациягъа тюшерге боллугъуну юсюнден эртте да эшитген эдим. Алай бу билдириу менде бир тюрлю бир сезим да къозгъамагъанды. Хау, манга «кюмюшню» иерге керекдиле, алай аны орунуна «алтынны» берселе окъуна, бир зат тюрленирик тюйюлдю. Нек дегенде биз анда кюйюзге чыгъар, пъедесталда къыралыбызны гимни эшитилген эки такъыйкъаны сюелир ючюн этебиз жараула. Лондонда алай болмагъанды, къытдыргъанма. Сора бусагъатда къолума къайсы майдал тюшгенини не башхасы барды?» - дегенди ол.  
   Билялны келечиси Тигран Аванян айтханнга кёре, бюгюнлюкде спортчу къыстау жарау этеди, жууукъ заманда эришиулеге къатышып башларгъа дейди. Аны баш мураты, алгъынча, Олимпиадада алтын майдал къытаргъады. 
 
Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: