Регионла аралы эришиулеге атланырыкъдыла

«Гитче футболну – школлагъа» проектни чеклеринде «Нальчик» спорт комплексде билим бериу учрежденияланы араларында футзалдан эришиу къуралгъанды, анга кеслерини районларында хорлагъан школла къатышхандыла.

Эришиуле  жашлада 2002-2003, 2006-2007, 2008-2009 эм къызлада 2004-2005 жыллада туугъанланы араларында бардырылгъандыла. Биринчи къауумда Кишпекни (Бахсан район) командасы хорлагъанды.  Экинчи къауумда -Аушигерни, ючюнчюде уа 2-чи номерни кадет школ-интернатны келечилери алчыла болгъандыла (Черек район). Къызлада биринчиликни Нальчикни 32-чи номерли школуну командасы алгъанды. Хорлагъан командала энди регионла аралы эришиулеге къатышырыкъдыла.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: