Пирамидалы жаннет

Москвадан журналист Савелий Кашницкий,  Къабарты-Малкъарны  Чегем районунда болуп, Эл-Тюбюнде ауукъ заманны туруп, аны табийгъатыны ариулугъуна, адамларыны иш кёллюлюклерине тамашагъа къалгъанды, эл тюбчюлени сейирлик хапарларын эм кеси кёрген затланы илму шартла бла тенглешдиргенди.  Аны юсюнден жазгъан оюмлары бла сизни шагъырей этебиз.
                               

 Сууну къудурет бла келишиулюгю

Чегем череги бла Жылгы сууу бирге къошулгъан жерден Эл-Тюбю деген тау эл кесини жашырынлыкълары бла кёп жолоучуланы бла алимлени сейирсиндиргенди.

Мында бола тургъан тамаша ишлени эл башында бир уллу жаныуарны тишича сюелген, пирамидагъа ушагъан къая жух бла байламлы этедиле. Пирамида болгъан жерде уа чаллыкъла да ариу чагъадыла, ауруула да кетедиле, адамны жаны да тынчаяды.

Кёксюл, огъурсуз Чегем череги къышда бузлай эсе, Жылгы сууну уа не къыяма къышда да бузлап кёрмезсиз. Эки пластика  шешадан бирине Чегем черекни сууун, башхасына уа Жылгыдан къуюп, тышына салып къойсагъыз, Чегем черекни сууу бузласа да, Жылгыныкъы бузламай, тап-тазалай турлукъду. Аны алып чайкъасагъыз а, олсагъат окъуна бузлап къаллыкъды.

Ол сейир затны Москваны къатындагъы пирамидада да кёрлюксюз. Биология илмуланы доктору Станислав Зенин  ол затны былай ангылатады: «Пирамиданы ичинде суу къудурет бла келишеди эм анда бузну къурарча затла болмай къаладыла. Сууну чайкъасала уа, аны къудурет бла келишиулюгю бузулады, бузну къурарыкъ затла жаратыладыла, сора суу терк окъуна бузлап къалады.

Орта Азиягъа бла Къазахстаннга зор бла кёчюрюлген малкъар халкъ туугъан журтуна къайтхандан сора  Эл-Тюбюнде 50 жыл алгъа ишленнген юйле, бир тюрлю ремонт керек болмай, бюгюн ишленнгенча тура эдиле. Бетон бла цемент раствор заман оза баргъаны бла къатыдан къаты бола барадыла.

Токъсанынчы жыллада Москваны тийресиндеги Ременское шахарда бетонну пирамидада бир кесек заманны тургъан юзмез, суу, цемент бла жарашдыргъан эдиле. Ол бетонну бузулуууну болжалы, башхала бла тенглешдиргенде, 2-3 кереге созулгъанды.
                               

Жау да кёпге дери бузулмай турады

Мени хычинле бла сыйлагъан Алботланы Лиля жауну холодильникден угъай, столгъа салынып тургъан жеринден алып сюртген эди хычинлеге. Бузулмай ол жау ненча кюн тура болур эди столда?!

-Холодильникни сатып алыудан не хайыр? Кимге керекди ала, кесибиз холодильникде жашай эсек,-дейдиле бийик тау элледе жашагъанла.

Аты айтылгъан оруслу археолог Николай Львов Екатерина патчахны заманындагъы байлагъа бла бийлеге холодильниклени пирамидалагъа ушатып ишлеп болгъанды. Аладан бири (беш метр бийиклиги болгъаны) Хеопсну пирамидасыча  Торжки шахарны  къыйырында Митинни усадьбасында ишленнген эди. Аллайлада эт бузулмай ыйыкъла бла сакъланады. 

Вирусологла, медицина илмуланы докторлары Николай бла Дмитрий Носикле сау клеткаланы 21 кюннге пирамидагъа салып къойгъандыла. Аладан сау къалгъанлары контрольный табакъдагъыладан эсе 6 кере  кёп эдиле, ёлмей, жашап турлукълары уа – 22-25 кереге аслам.
                         

 Жукъгъан ауруула жокъдула

Элбрусну Къызыл китабы хар атламдан тюбейди, мында хар зат да иги ёседи. Къылкъылыланы бла тахта кёгетлени урлукъларын алыргъа бери тюздеги эм къоншу элледе жашагъанла келедиле.

Бал туз чюгюндюрню урлукълары пирамидада бир кюнню турсала окъуна, тирлик 23 процентге кёп болады, башхала бла тенглешдиргенде. Ол бал туз чюгюндюрню битеуроссей илму-излем институту бардыргъан сынауланы шартыды.

-Бизни якларыбыз, тууарларыбыз, къойларыбыз бла эчкилерибиз ёпке ауруудан,  лейкоздан неда бруцуллёздан аурумайдыла. Чегемни тюзлеринде ит ёлетден ауруса, аны бери келтиредиле, ол мында дармансыз сау болуп къалады,-дейди ветеринар врач Ханафий Кудашев.

Малла да жаланда мындагъы хансны ашайдыла. Бир жол район арадан жем келтирген эдиле да, малланы бири да ашаргъа унамагъанды аны.

Пирамидалада къойла бла тауукъла аурумагъанларыча, адамла да аурумайдыла (сууукъ тийгенин айтмасакъ. Жылы бла сууукъ терк-терк алышынсала, алай болады). Жугъуучу ауруула уа  арталлыда жокъдула.

-Канализация жокъча, чеги ауруула да жокъдула. Мында жугъуучу ауруула болгъандыла деп да эшитмегенбиз. Акъылдан шашхан, психикасы бузулгъан деген затла да тюбемейдиле. 

Адам ишлеген пирамиданы къатында жашагъанла да  кеслерин тап жюрютедиле, анга Осташково шахарны тийресинде  ишленнген пирамиданы къатында жашагъанланы къылыкълары, кеслерин жюрютюу халлары да шагъатлыкъ этедиле. Тверь областьны тутмакъла бла байламлы управлениясыны таматасы Александр Савихин тёрт колонияны тёгерегине пирамидада бир ыйыкъ тургъан зыгъырны къуйгъанды. Колонияланы ичлеринде бек уллу бузукълукъла этиу арталлыда тохтагъан эди. Правогъа бузукълукъла этиу а 11-18 кереге азайгъандыла.
                                 

 50 жылдан сора сабий табадыла

Эл-Тюбюнде жашагъан Мырзаланы Зухура биринчи сабийин 49 жылында тапханды. Андан алгъа табарыкъ да тюйюл эди, эрин тутуп кетип, тюрмеге атхан эдиле. Алтынчы жашын а 58 жылында тапханды.

Биофизикле илмуланы доктору Александр Куликовну башчылыгъы бла бардыргъан сынауланы кезиуюнде пирамидада тургъан сууну ичирген чычханла да къартайгъандан сора балала табып тургъандыла. Суу аланы къартая барыуларын сабыр этгенди.

Орус-япон уруш башланнган кезиуде туугъан Мырзаланы Зухура (анга уа 105 жыл болады) арталлыда гуппурланмагъанды, юй жумушланы къыйналмай этеди. Алгъаракълада уа эки айны ичинде 75 къауум чындай эшгенди. Тишлери толусунлай сакъланмагъан эселе да, жалгъан тишле уа салдырмагъанды. Мен аны суратха алгъанда, лакъырдасын да къоймай, кеси кесине кюле, тапланыргъа кюрешгенди.

-Ата-бабаладан къала келген затмы сунасыз мени жыл саным, саулугъум да. Угъай, атам, анам да жаланда 50-шер-60-шар жыллары толгъунчу ёлюп кетгендиле. Мени баш ием Хамзат а 110 жылы толгъанда ауушханды. Ахыр кюнлерине дери да эшеги бла жортуп айланнганды.

Мушкаланы Сакинат Зухурадан жети жылгъа гитчеди. Ол кеси ёмюрюнде жаланда эки кере ауругъанды. Къазахстанда сюргюнде болгъанда сапырандан эм ауур жюк кётюргенине чырмылтын болуп.  Кесекле не болгъанларын билмегенди, башы да аурумагъанды бир кере окъуна. Чачына да акъ тюк юч жыл мындан алгъа, жашы ёлгенден сора чыкъгъанды.

РФ-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу, медицина илмуланы доктору, профессор  Надежда Егорова тохташдыргъанына кёре, пирамидада болгъан чычханланы сау къалыу кючлери жугъуучу ауруулагъа къажаулукъларын бютюнда кючлендиредиле.

Эл-Тюбюнде жашагъанла пирамида адамны бла табийгъатны бирге келишиулерине себеплик этгенинден аз да хапарлары жокъду. Ала не сейир затны да тау къудурет бла, таулада бузладан келген суула, таза хауа бла байламлы этедиле. 

 

Текуланы Хауа хазырлагъанды.
Поделиться: