Къатышхан эришиулеринде – хорламла

Бу кюнледе Чегем шахарда эркин тутушуудан, халкъ поэт Къулийланы Къайсынны хурметине аталып, республикалы эришиу къуралгъанды, анга 2003-2004 жыллада туугъан жаш гёжефле къатышхандыла. Тутушханланы араларында «Хасания» спорт клубну келечилери да болгъандыла, ала аслам майдал да къытхандыла.

Биринчи жерлеге Уяналаны Альберт (55кг.), Зокаланы Мухаммат (71кг.) чыкъгъандыла. Сарбашланы Халит (45кг.) бла Биттиланы Хызыр (100кг.) – кюмюш, Къадырланы Ислам (55кг.) доммакъ майдалла алгъандыла.

Ары дери уа клубну спортчуланы Баксанёнок элни 260-жыллыгъына аталгъан эришиуде алчыла болгъандыла. Анда 26 килограмм ауурлукъда Мызыланы Адам хорлагъанды. Анахаланы Рашит (24кг.) бла Мисирланы Алий (28кг.) экинчиле болгъандыла. Гадийланы Малик (26кг.) бла Мисирланы Азамат (30кг.) доммакъ майдалланы къытхандыла.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: