Таулу учаны жюри бек жаратханды

Озгъан солуу кюнледе Къарачай-Черкесде аш-суу хазырлай билиу бла байламлы «Высокая кухня» деген халкъла аралы фестиваль-конкурс ётгенди. Аны энчилиги неде эди десегиз, анга таулада  жашагъанланы келечилери къатыша эдиле кеслерини тёрели миллет ашларын кёргюзтюп. 

Командаланы къауумларында бизни таулу жашла Чеченланы Бисо бла Кючменланы Азнор бла Тахир да къатышхандыла. Ала жарашдыргъан азыкълагъа жюри бийик багъа бичгенди. Жашла энчи сюйюп хазырлагъанладан бири таулу уча болгъанды. 
Алай бла Кючменланы Азнор анда биринчи жерге тийишли болуп къайтханды.

Таппасханланы Аминат.
Поделиться: