Тауукъ этден къыймала, деликатесле

Ишин Урван районда бардыргъан «Къабарты-Малкъарны юй къанатлыла бакъгъан фабрикасы» ООО продукцияны жангы тюрлюлерин чыгъарып башлагъанды, деп билдиргендиле республиканы Эл мюлк министерствосундан.

Бу фабрика хар нени да кесинде жарашдырады эмда чыгъарады: инкубация жумуртхаладан башлап тауукъ этге дери. Иш ол халда къуралгъаны себепли, продукцияны качествосун тынгылы жалчытыргъа къолдан келеди. Анда айтханларыча, кёп болмай фабрикада къыйма чыгъарыучу цех ачылгъан эди. Аны хайырындан продукцияны тюрлюлери эки жыйырмагъа жетгенди.

«Биз алгъын заманлада жаланда сууутулгъан эмда бузлагъан тауукъ эт чыгъарыучу эдик. Энди уа къыймала, деликатесле, жарым хазыр ашла да этип башлагъанбыз. Ала бары да халалдыла: предприятие ишин Россейни муслийманларыны дин управлениясыны «Халял» халкъла аралы сертификациясына тийишлиликде бардырады. Чыгъарылгъан продукциягъа контроль этген бёлюм да анга кёз-къулакъ болуп турады», - дегенди фабриканы башчысы Тимур Татарканов.

Продукция «Домашние правила» деген ат бла сатылады. Аны Къабарты-Малкъарда, Къарачай-Черкесде, Дагъыстанда, Адыгеяда эмда Повольжье тийрелеринде уллу шахарлада сатыуда кёрюрге боллукъду. «Былтыр биз алты минг тонна тауукъ эт чыгъаргъанбыз, быйыл а аны жети минг тоннагъа жетдирирге умутлубуз», деп чертгенди фабриканы башчысы.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: