Суулада солуу жарсыугъа айланмазча

Июньда республикада жууунуу кезиу башланады, аны бла байламлы МЧС-ни регион бёлюмюню ишчилери кёлледе бла суулада солугъан адамланы къоркъуусузлукълары къалай жалчытылыннганын сюзгендиле.

Быллай тинтиулени баш борчу болгъан кемчиликлени, халатланы ачыкълап, аланы тюзетиудю. Алай бла къутхарыучула бу кюнледе Нальчикни экинчи кёлюнде болгъандыла, анда керекли оборудование болгъанына бла къалгъанына эм аны халына къарагъандыла, пунктда ишлеген адамла суулада ачыгъанлагъа болуша билгенлерине, биринчи медицина болушлукъну этерча керекле бла жалчытылыннганына, къутхарыу амалларына (къайыкъ, жилетле эм аллай башха затла), инсан суу объектде кесин къалай жюрютюрге кереклисин юйретген жазыулары бла къангалагъа, жууунургъа жарамагъан жерледе аны юсюнден билдирген белгилеге къарагъандыла. Бёлюмню башчысы Амирби Бжахоков чертгенича, рейдледе бузукълукъла заманында ачыкъланнганларыны хайырындан солуу тынчлыкълы ётеди, адамла къыйын болумладан сакъланадыла.

Республикада адамла суулада неда кёлледе солурча битеу да 9 жер барды: Нальчикде курорт эм 2-чи кёл, Аушигерде «Къаншао» термальный бассейн, Аушигерде «ИП Жабалиев» термальный бассейн, Черек районда Огъары Чирик кёл, Терк шахарда кёл, Прохладнада «Оазис» эм «Авангард» солуу базала. Къайыкъла бла Нальчикде «Курортное», «Трек» эм экинчи кёлледе, Черек районда Огъары Чирик кёлде жюзерге жарайды.

МЧС республикада жашагъанланы эм къонакъланы суулада жангызда эркин этилген жерледе солургъа чакъырады. Черекледе къайыкълада неда плотла бла жюзерге арталлыда жарамайды. Быллай жерледе къоркъуусузлукъну унутмагъыз, суу артыкъ базыныулукъну кечмейди. Жорукъланы билиу эм аланы толтуруу къыйын болумдан сакъланыргъа болушурукъду.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: