«ЗАМАННГА» ЖАЗЫЛЫРГЪА ЭКИ КЮН КЪАЛГЪАНДЫ

 «Заман» миллетибизни жангыз газетиди. Ол халкъны къыраллыгъыны бир белгисиди. Аны бетлеринде малкъар халкъны маданиятыны, тарыхыны, бюгюннгю жашаууну, айтхылыкъ адамларыны, жетишимлерини эмда жарсыуларыны юсюнден басмаланнган материалланы сиз бир башха жерде табаллыкъ тюйюлсюз.

Эсигизге салайыкъ, 2024 жылны экинчи жарымыны 6 айына газетге жазылыу Россейни почта бёлюмлеринде къыстау бардырылады. Аны багъасы тюрленмегенди- 897 сом бла 96 капекди.  

Эсигизге салайыкъ, жазылыу бошалыргъа ЭКИ кюн къалгъанды!

 Онлайн амалны хайырлана, изданиябызгъа жазылабыз дегенле бу адресни  https://podpiska.pochta.ru/press/%D0%9F5893   ачып, ол магъаналы жумушну алай тамамларгъа боллукъдула.                                                                                                                                                                                                                                                                                             Алайды да, жазылыгъыз, билеклик этигиз кесигизни газетигизге. Мындан ары да ол сизни керти шуёхугъуз, огъурлу сёз нёгеригиз болур деп ышанабыз!

"Заманны" редколлегиясы. Бизни индексибиз -П 5893

Поделиться: