Жолла тапландырыладыла

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну келечилери Булунгу таба баргъан жолда жангыртыу ишле къалай бардырылгъанына къарагъандыла. Къырал къуллукъчуланы къауумуна министр Аслан Дышеков, дагъыда регионну жол управлениясыны, Чегем районну подряд организацияланы келечилери да киргендиле.

Министерстводан билдиргенлерича, быйыл бу жолну Чегем чучхурланы къатында кесеги жангыртылып бошаллыкъды. Аны узунлугъу эки километрге жетеди.

Шёндю ол жерде иш къазауат барады. Къурулушчула тротуарлагъа бордюр ташла, буруула да орнатадыла. Аланы тамам этгенден сора, жолгъа асфальт саллыкъдыла. Ишле бары да «Къоркъуусуз эмда тынгылы жолла» миллет проектни чеклеринде бардырыладыла.

Дагъыда Чегемде эки орам жангыртыла турады. Аланы узунлукълары 2,5 километрден артыкъды, ишге ахчаны муниципалитет бергенди.

Орамладан бири (Кяров атлы) школ таба барады. Ишчиле аны мурдорун жарашдыра турадыла. Экинчисинде уа (Шогенов атлы) асфальт салып бошагъандыла, шёндю жол  белгиле орната турадыла.

Поделиться: