Аты тюрленнгенди, магъанасы уа къалгъанды – ишчи усталыкълагъа юйретиу

Жашлыкъ, учунуулукъ, хунерлик эмда усталыкъ – битеу бу ышанла Тырныауузда Элбрус регион колледжни  устазларында, юйретиучюлеринде бла окъуучуларында бардыла. Бу  окъуу–юйретиу юй районда, шахарда да  эм эрттегилиледен бириди. Бусагъатда анга   Этезланы Масхутну къызы Танизад башчылыкъ этеди. Бюгюн ол редакцияны къонагъыды.

-Танизад, биз билгенликден, бу окъуу юй эртте  къуралгъанды. Ол кезиуню бла бюгюнлюкню араларында не башхалыкъ барды?

-Тарыхха кирсек, 1945 жылда Тёбен Басханда (бусагъатда Тырныаууз) фабрикада, заводда ишлерге адамланы юйретир  онгла къураладыла. Анда дагъыда тау-металлургия комбинатда эмда къурулушлада ишлериклени хазырлай эдиле. Бара-баргъанда, окъуу юйню атлары, даражасы да тюрлене тургъанды, баш  магъанасы уа къалгъанды – ишчи усталыкълагъа юйретиу.

Бюгюнлюкде  колледж  кёп  усталыкълагъа юйретеди.  Мында  300 адам очно эмда заочно амал бла окъуйду. Ала кийимле бичерге,  аш хазырларгъа, тюрлю-тюрлю техникагъа бла оборудованиягъа ремонт этерге, школгъа дери билим берирге, башланнган класслада окъутургъа, къонакъ юйледе, право низамны сакълаучу органлада ишлерге да юйренедиле.

Бери усталыкъ  алыргъа Шимал Кавказны хар къалайындан да келедиле. Училищеден мингле бла  къурулушчула, ишчиле, дагъыда башха  усталыкълагъа юйреннген адамла  чыкъгъандыла.

- Аланы кимле юйретедиле?       

-Колледжде  бийик усталыкълары болгъан сынаулу адамла ишлейдиле.  Аланы асламысыны бийик билимлери, уллу иш сынаулары да бардыла. 12-си  бийик квалификациялы устазладыла, алтысында биринчи квалификациялары барды.

Мында билим, усталыкъ алгъан жаш адамла, аланы юйретгенле да  «Профессионалы», «Абилимпикс»  регион чемпионатларына къатышып, хорлам болдурадыла. Сёз ючюн, былтыр  Жолаланы Къурман «Абилимпикс» регион чемпионатда бухгалтер эсеп жаны бла биринчи болгъанды. Быйыл «Профессионал» регион чемпионатда  уа  аш хазырларгъа юйреннген  Севда Хасанова дюгер хычинле этиуде  ючюнчю жерге чыкъгъанды.  

Аланы Ёзденланы Амина  бла Отарланы Сакинат юйретедиле.

Алгъаракълада  республикада производство билим бериу эмда усталыкъгъа юйретиу жаны бла окъуу юйлени  араларында «Жылны устасы» деген битеуроссей  конкурсну регион кесеги  ётген эди. Отарланы Сакинат Магомедовна,  битеу кезиуледен да жетишимли ётюп,  алчыладан бири болуп, бизни бек къууандыргъанды.

Быллай профессионал конкурсла, педагогланы усталыкъларын бла сынауларын ачыкълау бла чекленип къалмай, ишчи усталыкъны даражасын  кётюрюрге да себеплик этедиле. Алагъа  дайым къатышыу педагог коллективни бютюн къыйматлы ишлерге кёллендиреди.

Жаш тёлю тынгылы билим эмда усталыкъ алыр ючюн биз тюрлю-тюрлю мадарла этебиз. Сёз ючюн, бери атлары айтылгъан преподавательлени,  иш бериучюлени да чакъырабыз. 

-Бусагъатда орта профессионал билим бериу жаны бла кёп программала ишлейдиле, алагъа колледж киремиди?

-2021 жылда  колледжде «Билим бериу» миллет проектни  «Профессионал билим берген окъуу юйлени  ырысхы-техника онгларын игиленириу» программасына кёре «Школгъа дери юйретиу», «Кичи класслада окъутуу», «Социал иш», «Право низамны сакълау» бёлюмле  ачылгъандыла.  Дагъыда узакъдан билим бериу амал да  кийирирге, окъуу юйню ырысхы-техника болумун да игилендирирге, кёп башха жангычылыкъла да сингдирирге белгиленеди.

-Арт заманлада белгилеп айтырча къаллай тюрлениуле этилгендиле?

-Преподавательлени къаууму иги да тюрленнгенин айтыргъа сюеме. Билимли, хунерли, алгъа итиннген жаш юйретиучюле келгендиле. Алагъа   профессионал билим  бериуде уллу сынаулары болгъан Хочуланы Захида, Этезланы Рашид, Марина Гедгафова, Теммоланы Ахмат насийхатлыкъ этедиле.

Сёзсюз, окъуу юй жашаудан артха къалмайды, Сабийлени бла жаш тёлюню «Биринчилени атламлары» битеуроссей биригиуюню бёлюмю жетишимли ишлеп турады. Окъуучуларыбыз  аскер жырны «Заман бизни сайлагъанды» деген район  фестиваль-конкурсунда  белгиленнгендиле. Аны Афган урушха къатышханланы союзу къурагъан эди. Анда ючюнчю жерге чыкъгъанбыз. 

Къысха айтханда, колледж  не жаны бла да заманнга, орта профессионал билим бериу мардалагъа келиширге кюрешеди. Мындан ары да окъутууда, усталыкълагъа юйретиуде, жамауат жашауда да тирилигин тас этмей, алгъыннгы ахшы тёрелени да хайырланып, алгъа таукел барлыгъына сёз жокъду.

Ушакъны Холаланы Марзият бардыргъанды.
Поделиться: