Къылкъылыланы орургъа хазырдыла

Къабарты-Малкъарны мюлклеринде къылкъылыланы орургъа хазырланадыла: энчи техника чырмаусуз ишлерча, ишчиле да жетерча мадарла этилгендиле. Мирзеу сакъланырыкъ жерле, элеваторла, ётмек биширген предприятияла эм башха объектле да  жангы тирликни алып тебирерча халгъа келтириледиле.  

 

Курданланы Сулейман.
Поделиться: