Сабийлени солуулары тынчлыкълы къуралырча

Республикада сабийлени жай солууларын къурау бла байламлы МЧС-ни жер-жерли бёлюмю контроль эм профилактика ишни бардырып тебирегенди. Бусагъатда анда эсепде 13 стационар лагерь, мектеплени мурдорларында сабийле кюндюз тургъан 18 лагерь, 2 саулукъ кючлеу эмда билим бериу организациялада да 2 лагерь бардыла.

Учрежденияланы башчылары бла от тюшюуге къоркъуусузлукъну жалчытыуну юсюнден ушакъла бардырылгъандыла, отоулада бу жаны бла болум тинтилгенди, къыйын болумну юсюнден билдириу системала къалай ишлегенлерине, от тюшгенде мекямдан чыгъыу жолланы халларына къаралгъанды. От тюшюуге болумну эсепде тутуу жаны бла къырал инспекторла сабийлени жайда солууларын къураугъа жууаплы ведомствола аралы комиссияланы ишлерине къатышадыла. МЧС-ни республикада бёлюмюню надзор эм профилактика жаны бла управлениясыны башчысы Мурат Шугушев белгилегенича, жай каникулла жарсыусуз ётерине себепликни жангызда жорукъланы бузмау этерикди. 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: