Кюзлюкледе иги болум сакъланады

Быйыл хауа болум терк-терк тюрлене тургъаны себепли къылкъылыла эки ыйыкъ алгъа чакъгъандыла. Бир-бир жерледе терк-терк сакъ жауунла баргъанларыны, иги кесек кюнню сууукъ кюнле сакъланнганлары хатасындан  битимле  ёсюмлерин тохтатхандыла. Россельхозцентрни келечилери 3980 гектарда кюзлюклени тинтгенлеринден сора,  ала  агрометеорология жаны бла  мардалагъа келишгенине таукел болгъандыла. 

Болсада бир къауум мюлкде  аман хансла аслам битген, арпа жерге жатхан, «мучнистая роса», «септориоз» эм «бурая ржавчина» дегенча  грибок ауруула да  тинтилгендиле. Дагъыда мюлкле урлукъну кечирек салгъанлары ючюн,  арпа  иги кётюрюлмегени да ачыкъланнганды.  

Ахырында экспертле эсепле чыгъаргъанларындан сора, хар мюлкде болумгъа кёре энчи эсгертиуле бергендиле. Ол санда къаллай   пестицидле,  биофунгицидле чачаргъа кереклисин айтхандыла. 

Россельхозцентрни келечилери мындан арысында да сабаныкълада   дайым мониторинг бардырлыкъдыла. Ала  жерчиликде уруннганлагъа не заманда да   болушургъа хазырлыкъларын да билдиредиле.   

Курданланы Сулейман.
Поделиться: