Бир юйден алты къарындаш

Уллу Ата журт уруш башланнганда, къыралыбызны жаудан къоруулай мингле бла таулу жашла кетген эдиле къазауатха. Ол санда Хабаз элден да. Аланы араларында лётчик, кемени таматасы, атлы аскер бёлюмге башчылыкъ этген, офицер чынлары болгъанла эм аскерчиле болгъандыла.

Хучиналаны Ортабайны уа алты жашы кетгенди урушха: Жамалдин, Мухажир, Окъуб, Юсюп, Хажимусса, Мухаммат. Биринчи тёрт къарындаш Сталинград сермешде болгъандыла. Ала барысы да анда жан бергендиле.

Суратдагъы жашла уа Хажимусса бла Мухамматдыла. Мухаммат бир письмосунда: «Кемеге мине турабыз», - деп жазгъан эди. Белгили болгъанына кёре, кеси уа 1941 жылда Батайск шахарны къоруулагъан атышыуладан биринде ёлгенди.

Хажимусса уа атлы аскерде къуллукъ этгенди. 1943 жылда жаралы болады. Госпитальда саулугъуна бакъдыргъандан сора, аны биразгъа юйюне жибергендиле. Къолунда эркинлик къагъыты да болгъанды.

Элден биреу, къара иш этип, аны жалгъан дау бла тутдурады. Аны андан ары къадары белгисизди.

Суратдагъы аскерчилени юслеринден бизге Хабаздан Солтанланы Магомет хапарлагъанды.

   Суратда Хажимусса бла Мухаммат.

Османланы Хыйса.
Поделиться: