Ариу алгъышла, ахшы умутла

Тырныауузну орта билим берген школларыны арбазлары, жомакъдача ариу жасалыпдыла. Ахыр къонгуроула мында да эшитилгендиле.

Кадетлени вальсы

В.Г. Кузнецов атлы 6-чы номерли школну байрамы, хар замандача, ариу жарашдырылып, окъуучуладан, аталадан бла аналадан арбаз толуп ётгенди. Ариу музыка согъула тургъанда, 9-чу,11-чи классланы таматалары Тилланы Ханий Хасановнаны, Толгъурланы Светлана Жамаловнаны, Гюлюйланы Анна Жабраиловнаны окъуучулары бла бирликде арбазны ортасына чакъыргъандыла. РФ-ни бла КъМР-ни гимнлерине тынгылагъандан сора, школну таматасы Къартлыкъланы Зульфия Тахировна бла аны окъутуу-юйретиу жаны бла орунбасары Байтуугъанланы Зухура Хасановна выпускниклени алгъышлагъандыла. Энди ала абадан адамлагъа саналгъанларын айта, ариу жашаугъа таукел атларларын эм салгъан муратларына жетерлерин тилегендиле.

Ызы бла кадетле вальс тепсегендиле.  Сёз окъуучулагъа берилгенде, ала класс таматаларын алгъышлап, анга гюлле саугъалагъандыла.

Къууанчлы чакъла

3-чю номерли школну бюгюннгю байрамы окъуучуланы эслеринде кёп жыллагъа къаллыгъы баямды.

Тёредеча, выпускникле бюгюннге жоралап тикдирген ариу жыйрыкълары бла костюмлары бла да байрамгъа энчи къууанч жылыу бергендиле.  Мында ахыр къонгуроу 18 окъуучугъа къагъылгъанды.

Выпускниклени класс таматалары Бийчеккуланы Фатима Ахматовна къызыу къарсла къагъыла, арбазны сахнасына чыгъаргъанды. Къырал эм республикалы гимнле согъулгъандан сора, сёзню школну таматасы Хутуйланы Любовь Шарафиевнагъа бергендиле. Ол: «Районубузну эм школубузну 57-чи бошагъан къаууму болуп, атыбызны иги бла айтдырыгъызгъа ийнанама. Хар неден да алгъа уа, чынтты инсанла, намыслы адамла, насыплы юйюрлюле болуругъузну тежейме. Биз, устазла, сизни бла ёхтемленебиз! Мындан ары да сынауланы жетишимли берип, жашаугъа таукел атлагъыз!» - дегенди.

Ызы бла школну таматасыны орунбасары Этезланы Фатима Исмайыловна алгъышлау сёзюнде школну жашауунда бу класс атын иги бла айтдыргъанын, кёп заманлагъа эсде къаллыкъларын да белгилегенди. Выпускниклени биринчи устазлары Беккиланы Марина Исмайыловна окъуучуланы биринчи школгъа келген кюнлерин эсгере, бюгюнлюкде быллай ариу, жетишимли сабийле болгъанларына къууаннганын билдирип, аланы жюрегинден алгъышлагъанды.

Ахшы жолгъа

Бу школланы экисинде да, башхаладача, ахыр къонгуроу къагъылгъандан сора, ариу тепсеуле бла жырла байрамгъа жыйылгъанланы кёллерин кётюргендиле.  Биринчи классланы окъуучулары назмула айтхандыла.11-чи классланы бошагъанла да 1-чи класслада окъугъан гитче шуёхларына эслеринде къалырча саугъала бергендиле. Кёкге шарла учуруп, ариу умутла этгендиле. Биз да аланы бу байрамлары бла алгъышлай, этген умутлары толурларын тилейбиз.

Темуккуланы Асият.
Поделиться: