Спартакиадада сермеширге эркинликни къоруулагъандыла

Краснодарда каратени киокушин тюрлюсюнден «Шиханны кубогу» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 24 регионундан 500-ден аслам спортчу къатышхандыла.

Къыйын сермешледе республикабызны келечилери юч алтын майдал къытхандыла. Алай бла кеслерини къауумларында эм кючлюле Ашшур Биткаш (37,5 кг.), Татталаны Амина (40 кг.) бла Ислам Шидов (55 кг.) болгъандыла. Аланы тренерле Давид бла Емельян Биткашла юйретедиле.

Кубокда хорлагъанлагъа Россейни окъуучуларыны жай спартакиадаларында сермеширге эркинлик берилгенди, ол а жууукъ заманда Пермьде боллукъду.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: