«Жигитлени къауумунда» - алчыла

Чегемде 2011 жылда туугъан спортчуланы араларында грек-рим тутушуудан республикалы командалы турнирлени бешинчи кезиую къуралгъанды. Ол Къабарты-Малкъарны Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствону себеплиги бла «Жигитлени къаууму» билим-спорт эришиулени чегинде ётгенди.

Алай бла бешинчи кезиуде Терк районну келечилери хорлагъандыла, «Гладиатор» спорт клуб – экинчи, Лескен район – ючюнчю, Зольск район а ючюнчю жерледе орналгъандыла.

«Жигитлени къауумуну» чегинде быллай эришиуле республиканы битеу районларында 7 апрельден башлап бардырыладыла.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: