Жаш гёжефледе – алтын да, кюмюш да майдалла

Дондагъы Ростовда, СССР-ни спортуну устасы А.К. Харакашянны хурметине аталып, грек-рим тутушуудан биринчилик бардырылгъанды. Анга 2010-2011 жыллада туугъан жаш гёжефле къатышхандыла.

Тутушханланы араларында Элбрус районну Байзуллаланы Юсюпню атын жюрютген олимпиада резервли спорт школуну келечилери да болгъандыла. Аладан алтын майдалланы Малкъарланы Омар (38 кг.), Ибрагим Ибрагимов (41кг.) бла Балаланы Алий (47 кг.) къытхандыла, Маммеланы Ислам (41кг.) экинчи жерни алгъанды. Аланы тренерле Башийланы Махмут, Шауаланы Хамит, Балаланы Ханапи бла Толгъурланы Мухтар юйретедиле.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: