Хорламны байрамына – дзюдодан эришиу

Кенжеде дзюдодан эришиу къуралгъанды, ол Хорламны байрамына аталгъанды.

Анга республиканы районларындан бла спорт араларындан спортчула къатышхандыла. Алтын майдалланы кеслерини къауумларында Хапаланы Даниял, Кючменланы Марат, Марат Хурсинов, Дадуланы Сафьян, Астемир Асадов эм башхала къытхандыла. Саугъа жерлеге Гергъокъланы Андемир, Артём Иванов, Урчукъланы Алихан, Къазакъланы Умар, Амирхан Балкаров, Эфендиланы Астемир, Гайыланы Башир, Назар Процевсеий, дагъыда талай дзюдочу чыкъгъандыла.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: