Жалгъан банкир

Хыйлачыланы айтханларына ийнанып, нальчикчи тиширыу «къоркъуусуз» счётха 467 минг сомун ашыргъанды.

Быйыл 6 майда Нальчикде УМВД-гъа 39-жыллыкъ тиширыу тарыгъып келгенди. Ол айтханыча, аны телефонуна биреу сёлешип, банкны ишчисиме дегенди. Хыйлачылыкъны тохтатыргъа керекди деген сылтау бла аны банк картасында болгъан сомларын «къоркъуусуз» счётха ётдюрюрге керекди, деп алдагъанды.

Алай бла Нальчикни сатыу-алыу араларында банкоматладан тиширыу анга белгили этилген счётлагъа 467 минг сомну ётдюргенди. Ахча къоллу болгъанлай, жалгъан банкир телефонун ёчюлтюп къойгъанды.

 Республиканы сыйлы жамауаты, полициячыла «къоркъуусуз» счётла болмагъанларын энтта бир кере эсгертедиле. Банкны къуллукъчулары телефон бла быллай жумушла бардырмайдыла. Танымагъан адам сёлешип, ахчагъызны башха жерге ётдюрюрге керекди десе, телефонну салып, банкны жууукъдагъы бёлюмюне барып, ишни болумун сурагъыз. Бу шартланы юсюнден ич ишле органлагъа билдирирге тийишлиди.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: