Хорламны паркы къураллыкъды

Экинчи жыл Уллу Хорламны 80- жыллыгъы белгиленирикди. Анга  жоралап Нальчикде Хорламны паркын къурар муратлыдыла. Ол байрамгъа дери хазыр болургъа керекди. 

Анда  энчи аскер операцияда  жигитлеча, жанларын-къанларын аямай къазауат этген жерлешлерибизге эсгертме да  салынырыкъды. 

Байрамгъа жоралап республикалы магъаналы  сексенден артыкъ акция ётерикди. Алагъа маданиятны, билим бериуню эм спортну келечилери къатышырыкъдыла.  Аны бла бирге регионда Уллу Ата журт урушда жоюлгъанланы эсгертмелери эм асыралгъан жерлери да  тап халгъа келтирилирча  мадар этилликди. Андан сора да, ветеранлагъа, аланы юй биийчелерине эм башха категориялагъа тийишли халда эс буруллукъду, жарсыуларына  къараллыкъды.

Ёсе келген тёлюле ата-бабаланы жигитликлерин унутмазча, бусагъатда  энчи операцияда эски, ариу адет-тёрени    къоруулай сермешген инсанла юлгю болгъанлай къалырча  уллу иш бардырыллыкъды. Аны баш магъанасы жаш адамла Ата журтларын сюерча, чынтты патриотла болуп ёсерча  юйретиргеди.  

Курданланы Сулейман.
Поделиться: