Жангы излемлеге келиширикди

Келир заманда халкъла аралы «Нальчик» аэропортха тынгылы ремонт этилликди. Ишле 2030 жылны ахырына дери бошалыргъа керекдиле. Анга ахча  федерал бюджетден бёлюнюрюкдю.

- Бюгюнлюкде пассажирлени жиберген  терминал борчун тынгылы толтуралмайды. Кюн сайын хауа кемелени  санына къошула барады, ол а аллай  ауурлукъ бла  ишлерча тюйюлдю. Ол себепден къонакъланы эм жерлешлерибизни да ыразы этерча  тюйюлдю. Аны ючюн, «Аэропортланы  инфраструктурасын 2030 жылгъа дери  жангыртыу» программаны чеклеринде тийишли жумушланы тамамлар муратыбыз барды. РФ-ни Президенти  Владимир Путиннге КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  аэропортну жангыртыргъа кереклисин    билдиргенинде ол аны къабыл кёргенди.     Ызы бла Россейни Транспорт министерствосуна тийишли эсгертиуле да  берилгендиле,- дегенди КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министри  Аслан Дышеков.

Самолётла учхан эм къоннган  жолну жангыртыугъа алгъадан этилген тергеулеге кёре, 6,1 миллиард сом къоратыллыкъды. Быллай тынгылы  тюрлениуледан сора  Нальчикде танг кесек  рейс этилирча боллукъду. Аны бла,  хауа кемеледен башха,  пассажирлени санына да  къошуллукъду.

Бусагъатда «Нальчик» аэропортдан  Москва бла   Къазаннга тюзюнлей учаргъа жарайды. Башха шахарлагъа алыкъынчы жол ачылмагъанды.

Эсге сала айтсакъ, былтыр Къабарты-Малкъарда 1,5 миллион чакълы турист болгъандыла. Келир заманда транспорт инфраструктура игилендирилсе, солургъа келгенлени саны 2,5 миллионнга окъуна  жетдирилир деп, уллу ышаныулукъ барды.

Курданланы Сулейман.
Поделиться: