Кадетле-чекчиледе къонакъда

Прохладныйден кадетле чекчиледе къонакъда  болгъандыла. РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Чекчи управлениясыны Огъары Малкъарда бёлюмюню къуллукъчулары Прохладныйни 4-чю номерли орта школуну кадетлерине кенг программа хазырлагъандыла. Жаш адамла къыралны чегин сакълауну энчиликлерин, ол санда бузукъчуну итле къалай тутханларын да кёргендиле.

Дагъыда школчула Калашников автоматны чачып жыйгъандыла, «СКАТТ» тренажёрда Ярыгин керохдан илишаннга атхандыла. Чекчиле жаш адамлагъа  РФ-ни ФСБ-сыны вузларына окъургъа къалай бла кирирге боллугъуну юсюнден да айтхандыла. Жолоучулукъну ахырында къонакъланы аскер как бла сыйлагъандыла.

Чекчиле жаш адамла бла быллай тюбешиулени дайым да бардыргъанларын айтырчады.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: