Суусапха, саулукъгъа да себеплик

Жети жыл мындан алгъа Бабугентде Аттасауланы Ахматны жашы Тахирни башламчылыгъы бла «Къара-Суу» табийгъат заказникни жеринде суула къуйгъан завод ачылгъанды. Энди «Живая вода» атлы биригиуню BabugenT сатыу белгиси бла чыгъарылгъан гара сууларыны юслеринден хапар кенгнге жайылгъанды. Сууну чыкъгъан жери Бызынгы къабыргъаны Мижирги чыранындан башланады.

Заводха сууну юч жюз метр узакълыкъдан, тенгизден 881 метр бийикликден тартхандыла. Шёндюгю оборудование бла жалчытылыннган предприятие жангы ишчи жерле да къурагъанды. Завод, мурдорундан башлап, жаланда бир жылгъа ишленнгенди. Аны уллулугъу тёрт гектаргъа жетеди, саулай алып айтханда, проектине 200 миллион сомдан аслам къоратылгъанды. Ахыр он жылда бу биринчи ачылгъан предприятие болгъанын эсге алсакъ, эллилеге бютюн магъаналы иш болгъанды. Озгъан ёмюрню сексенинчи жылларында окъуна сууну къурамын билирча тинтиуле бардырылгъан эдиле. Алай бла тазалыгъы эм хайырлыгъы бла да ол белгили суулагъа оздурмагъаны ачыкъланнганды. Ол шартха европалы инвесторла да эс бургъандыла, производствону башларча мурдор салыргъа окъуна жетишгендиле. Болсада токъсанынчы жыллада къырал чачылгъаны тыш къыраллы бизнесменлени планларын бузгъанды. Талай жылдан а тынгылы тинтиуледен сора, «Живая вода» компания кёпге созулгъан инвестициялы проектни жашауда бардыргъанды.

– Бизни баш борчубуз адамланы керти да таза, кюч-къарыу къошхан суу бла жалчытыргъады. Ол жер жюзюнде белгили суусап суулагъа келишеди. Аны къурамында минг жылла бла сакъланнган минералла бардыла. Сууну дайым ичип тургъан адамны санлары, ич органлары саулукълу боладыла, ауруулагъа чыдамлыгъы да кючленеди. Анга къыралдан 762-чи номерли лицензия да берилгенди, – дейди биригиуню баш технологу Чочуйланы Зухура. Сууну татыуун, къурамын бузмай шешалагъа къуяр ючюн а, Германияда, Польшада эм Литвада этилген бийик технологиялы оборудование хайырланады. Заводну лабораториясында аны хар жолдан тинтедиле.

Предприятияны таматасыны орунбасары, баш инженер Аттасауланы Марат айтханнга кёре, бюгюнлюкде гара сууланы рыногу уллуду, тыш къыралладан келтирилгенледен башлап, кесибизде къуюлгъан суула да кёпдюле. Биригиу кёп болмай ишлеп башлагъанлыкъгъа, рынокда кесини жерин тапханды, конкуренциядан къоркъурча тюйюлдю. «Сууну татыуу окъуна башхады, аны бир кёрген жаратмай къалмайды. Продукциябызны СКФО-дан бла ЮФО-дан тышында, Москвада, Калининградда эм башха шахарлада да кёрюрге боллукъду. Ол Германиягъа эм, сурам болса, башха къыраллагъа да ашырылады. Жангы келишимле этилселе, аланы да жалчытыргъа къолубуздан келликди», – дейди Аттасау улу.

Проектге кёре, завод бир сагъатха беш минг шеша чыгъарыргъа керекди, болсада бусагъатда предприятие жаланда жыйырма процент ауурлукъ бла ишлейди. Бусагъатда суу 0.37, 0.65, 1.5, 5, 19-литрлик пластмасс шешалагъа къуюлады. Цехледе отузгъа жууукъ адам болуп, эки сменнге ишлейдиле. Аланы асламысы Бабугентде бла Къашхатауда жашагъан жашла бла къызладыла. Айлыкъларыны юсюнден айтханда, ол республикада орта эсепге келишеди. Ишчилени арасында Европагъа, Ростовха барып билимлерин, сынамларын ёсдюргенле, жангы производство амаллагъа, оборудованиягъа ремонт этерге юйренип келгенле да бардыла. Кадрланы билимлерин, усталыкъларын да ёсдюрюуге биригиуню таматалары дайым эс бургъанлай, къайгъыргъанлай турадыла.

– «Гитче эм орта предпринимательствогъа эм энчи бир иш башлагъанлагъа тутхучлулукъ этиу» миллет проектге кёре Къабарты-Малкъарда, Предпринимательствону айнытыу жаны бла ара болушуп, продукциябызны «SIAL China», «Iran Agro», «SIAL Middle East» «World food Moscow» «Крокус Экспо» эм «ПРОДЭКСПО» халкъла аралы кёрмючледе да ачыкълагъанбыз. Ол бизге тыш къыраллада партнёрла табаргъа ахшы себеплик этеди. Бусагъатда аны хайыры бла сууларыбызны Германиягъа да ашырабыз, – дейди ушакъ нёгерибиз.

Къабарты-Малкъарны предпринимательлерине болушлукъ тапдырыу ара республиканы предприятияларына даражалы кёрмючлеге къатышыргъа хакъсыз себеплик этеди. Россейни экспорт арасыны экспорт школуну тренерлери предпринимательлеге семинарла да ётдюредиле. Тыш къыралла бла сатыу-алыу этерге излегенлеге ол ахшы себепликди. Курсланы ахырында алагъа шагъатлыкъ къагъытла да бериледиле. Анга «Живая вода» биригиуню келечилери да тири къатышадыла. Жууукъ заманлада предприятие сууларыны юч тюрлюсюн да 0,5-литрлик мияла шешалагъа къуюп башларыкъды. Аланы тышлары, ичлери да бийик стандартлагъа келиширикди.

Продукцияны чыгъарылгъаныны баш сылтауларындан бири – ресторанладан эм башхаладан да сурам болгъаныды.

Эсге сала айтсакъ, «Живая вода» кёп сыйлы саугъалагъа тийишлиди. Аны таматасы Аттасауланы Тахир экономиканы айнытыугъа уллу къыйын салгъаны эмда таза продукция чыгъаргъаны ючюн кёп кере махталгъанды, КъМР-ни Башчысыны Ыспас къагъыты, КъМР-ни Правительствосуну Сыйлы грамотасы, КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну дипломлары эм грамоталары бла да саугъаланнганды.

Курданланы Сулейман.
Поделиться: