Тюрлениулеге, салыннган чеклеге да кеслерин жарашдырып

Къабарты-Малкъарда Предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла уполномоченныйде Жамауат советни жыйылыуунда бизнес-омбудсменни былтыргъы ишини эсеплерини эмда быйылгъа белгиленнген борчларыны юсюнден сёлешгендиле. Анга республиканы законла чыгъарыучу, толтуруучу власть органларыны келечилери, предпринимательле да къатышхандыла, деп билдиргендиле Уполномоченныйни аппаратындан.

Уполномоченный Юрий Афасижев билдиргенича, анга былтыр сёлешгенлени жумушларыны 55 проценти тамам этилгенди. Предпринимательлени къырал эмда муниципал келишимлени, жер эмда ырысхы бла байламлы халланы юслери бла тарыгъыуларын сюзюп, алагъа тап мадар табаргъа кюрешгенди ол. Дагъыда электрокюч ызлагъа къошулуу, инфраструктура бла жалчытыу жумушланы тындырыргъа, правону къоруулаучу органланы оноуларын тюзге санамай сёлешгенлеге себеплик этерге къолдан келгенди.

Юрий Сафарбиевич айтханнга кёре, аланы кёбюсюн тамамлаугъа прокуратура да къатышып тургъанды. Предпринимательлени эркинликлерин эмда закон бла белгиленнген сейирлерин къоруулауда Уполномоченный бу структура бла къыйматлы байламлыкъда ишлейди. Прокурор бла бирге бардырылгъан приёмгъа былтыр 28 предприниматель къатышханды. Предпринимательлеге къырал контроль (надзор) этиу бла кюрешген органла къалай ишлегенлерине Уполномоченный прокуратурада Жамауат советни болушлугъу бла кёз-къулакъ болуп тургъанды. Аны айтханда, Юрий Афасижев шёндю, тинтиулеге чек салыннган кезиуде, «акъыллы» контрольгъа кёчюу баргъаны эсленеди, дегенди. Анда уа баш магъана бузукълукъланы болдурмаугъа бериледи.

Жашауда бола баргъан тюрлениулеге, тышындан салыннган чеклениулеге, санкциялагъа бизнес келишгенин да белгилегенди Уполномоченный. Алай болуруна къырал берген болушлукъну да къошумчулугъу барды. Гитче эмда орта бизнес бла кюрешгенлеге федерал эмда регион даражада билеклик этиледи, аны хайырындан республикада предпринимательлени эмда кеслери иш къурап къармашханланы саны да ёсе барады.

Жыйылыугъа къатышханланы Юрий Афасижев «Россейде бизнесни халин сюзюу» деген битеуроссей сорууну эсеплери бла шагъырейлендиргенди. Аны РФ-ни Президентинде предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла Уполномоченный бардыргъанды. Соруугъа Къабарты-Малкъардан бизнесменле да къатышхан эдиле. Кёплери къыралны экономикасы тап халда болгъанын белгилегендиле. Аны бла бирге ишчиле жетмегенин, къоранчла ёсюп, кредитле уа багъадан-багъа болуп баргъанларын туура этгендиле. Ол темаланы юсюнден Къырал Думада озгъан жылны ахырында сёлешгенлерин да билдиргенди Афасижев.

Жыйылыугъа къатышханла ишчи кадрла эмда урунуу миграция бла байламлы сорууланы Уполномоченныйни хар жыллыкъ докладында ачыкъ этип турургъа чакъыргъандыла.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: