Газет хар юйюрге игилик келтирликди

Хурметли жамауат!

«Заман» газетни бетлеринде тарыхыбызны ачыкъларгъа, маданият хазнабызны айнытыргъа, ана тилибизни, адет-тёрелерибизни сакъларгъа жораланнган материалла кюн сайын басмаланнганлай турадыла.  Редакцияда ишлегенле жаш тёлюню ахшы юлгюледе юйретиуню, ол адепли, окъуулу, хунерли болуп ёсюуюн да баш борчларындан бирине санайдыла, дайым аны къайгъысын да кёредиле.

Шёндю 2024 жылны биринчи жарымына жазылыу ишни къыстау баргъан кезиуюдю. Алайды да, жазылыгъыз, алыгъыз, окъугъуз ана тилибизде чыкъгъан газетни. Анда басмаланнган материалла бла сабийлеригизни, туудукъларыгъызны шагъырей этигиз. Ийнаныгъыз, ол хар таулу юйюрге жангыз да игилик, ахшы хапарла келтирликди.

«Заман» газетни редколлегиясы.

Поделиться: