Агрономия университетни къонакъбайлыгъы

Къабарты-Малкъар къырал аграр университет озгъан айны ахыр кюнюнде къонакъла алгъанды. Бу жол вузгъа Черек эмда Элбрус райондан, сора дагъыда Прохладный  шахардан школчуланы къаууму келген эди. Жюз бла жарым сабийни ары «Алимде къонакъда» деген Битеуроссей проектни чеклеринде чакъыргъандыла.

Бу проектни магъанасы билим бериу организациялада окъугъанланы арасында илмуну эмда технологияланы юсюнден толуракъ билдириу бла байламлыды. Дагъыда сабийлени илму-техника жумушла бла кюреширге итинирча этергеди, дегендиле вузда.

Акцияны КъМКъАУ, сабийлени эмда жаш тёлюню «Биринчилени къымылдауу» деген жамауат къымылдауну Къабарты-Малкъарда бёлюмю бла бирге «Россей Федерацияны гражданларын патриотлукъ жаны бла юйретиу» федерал проектни чеклеринде къурагъандыла.

Школчулагъа вузну ичинде экскурсия бардыргъандыла. Сабийлеге аны тарыхыны, илмуда жетишимлерини, университетни атын айтдыргъан белгили адамланы юслеринден хапарлагъандыла, ары окъургъа киргенлеге къаллай онгла берилгенин да билдиргендиле.

Жаш къонакъланы юйретиу, социал иш эмда жаш тёлю политика жаны бла проректор тюбеп, вузну башчыларыны атындан салам бергенди. Ызы бла агрономия бёлюмню деканы Ирина Ханиева, вузгъа дери хазырлау, ишге орналыргъа себеплик этиу Араны башчысы Зарема Курашинова, «Биринчилени къымылдаууну» бёлюмюню таматасыны орунбасары Забакъланы Азамат, аны келечиси Азамат Дзагаштов, Студентлени советини башчысы Гайыланы Джамиля да сёлешген эдиле. Ахырында къонакъланы сыйлагъандыла эмда бирге жыйылып суратха тюшгендиле.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: