«Хорлатама деп къоркъмагъыз, ол жетишимлеге жетдирликди»

Нальчикде художестволу гимнастикадан  «Горные ласточки» регионла аралы эришиуле бошалгъандыла. Турнир Россейни Юг жаны эмда жангы  регионларыны  350-ден аслам жаш спортчусун  жыйгъанды.  Быйыл спортну бу ариу, сейир тюрлюсюнден  эришиуле 11-чи кере къуралгъанларын эмда  КъМР-ни Парламентини 30-жыллыгъына аталгъанларын айтырчады. 

 Аны къууанчлы халда жабылыууна КъМР-ни Парламентини башчысы Татьяна Егорова, аны орунбасары, Олимпиадалы  чемпион Мурат Карданов, Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери эмда Физкультура, спорт эм турим жаны бла комитетлени башчылары Нина Емузова бла Арсен Барагунов къатышхандыла.

Татьяна Борисовна жыйылгъанланы спортну бу жарыкъ байрамы бла алгъышлай,  эришиуле республиканы спорт жашауунда магъаналы жерни алгъанларын чертгенди. 

- Турнирни къурагъанлагъа, судьялагъа, тренерлеге да ыразылыгъымы билдиреме. Алай эм ариу сёзлени уа спортчуларыбызгъа атайма бизге быллай сейир байрамны къурагъанлары,   зауукълукъну саугъалагъанлары ючюн.  Сиз художестволу гимнастика спортну, чыгъармачылыкъны эм ариулукъну бирикдиргенин энтта бир кере кёргюзтгенсиз. Бюгюн бу залда саугъаланнган къызчыкъланы атларын биз мындан ары да даражалы эришиуледе эшитирбиз деп бек ышанама. Хау, хар ким да хорламгъа жетмейди, аны ючюн тюнгюлюрге керекмейди. Хорлатама деп къоркъмагъыз, ол жетишимлеге жолду, дегенди белгили спортчуларыбыздан бири. Сиз да бу жолну ётюп, бийик кёрюмдюле болдуругъузну тежейме,-дегенди спикер.

Эришиулени баш судьясы, КъМР-ни Художестволу гимнастикадан федерациясыны вице-президенти Наталья Короткова  Татьяна Егоровагъа спортха, энчи уа гимнастикагъа уллу эс бургъаны ючюн ыразылыгъын айтып, аны «Поклон благодарности» деген статуэтка бла саугъалагъанды. 

Эришиуледе хорлагъанлагъа КъМР-ни  Парламентини кубогу, майдалла, грамотала эм эсде къаллыкъ саугъала берилгендиле. 

 

Тикаланы Фатима.
Поделиться: