Политика

Посланияда салыннган борчланы толтурургъа себеп болурча ишлерге хазырбыз

РФ-ни Федерация Советини башчысыны орунбасары Андрей Турчак, Россейни Правительствосуну жангы къаууму къуралгъаныны юсюнден оюмун айта, «Единая Россия» толтуруучу власть органлагъа партияны кёзюнден къарагъанын чертгенди. «Министрлени кабинети  партияны келечилеринден къуралгъаны бла бирге, биз барыбыз да бир борчну тамамлайбыз: РФ-ни Президенти салгъан буйрукъланы»,-дегенди ол.

Жаш тёлю, политика, айырыула

   Бу кюнледе  «КъМР-ни  профсоюз организацияларыны биригиую" союзну уллу залында жаш политиклени тюбешиулери болгъанды. Анга 120-дан артыкъ адам къатышханды. Аланы асламысы  жаш тёлю биригиулени башчыларыдыла. Аланы араларында  Жаш тёлю парламентни бла Жаш тёлю правительствону, политика партияланы бёлюмлерини келечилери, жер-жерли самоуправление советлени специалистлери да болгъандыла. Бу  проект  «Территория смыслов» битеуроссей жаш тёлю форумда хорлагъанды. Аны  автору уа Герийланы Зухурады.

Архив службаны ишинде жетишимле бла бирге кемчиликле да аз тюйюлдюле

КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова законла чыгъарыучу баш органны президиумуну кезиулю жыйылыуун бардыргъанды. Анда «правительстволу сагъатны» чеклеринде республиканы Архив службасыны башчысы Шахим Шогенов «КъМР-де архив ишни юсюнден» республикалы закон къалай толтурулгъаныны юсюнден билдиргенди. Сёз документлени асырау, аланы эсепге алыу, фондну хайырланыу къалай къуралгъаныны юсюнден баргъанды.

Миллетлени эм динлени келечилерини араларында келишиулюкге – баш магъана

Элбрус районну администрациясында  миллетлени эмда динлени араларында халланы тапландырыу жаны бла комиссияны кезиулю жыйылыуу болгъанды. 

Элде уруннганланы пенсиялары кёбейтиледи

Быйыл сентябрьде кючюне бир ненча федерал закон киреди, ала  къыралны инсанларыны асламыны сейирлери бла байламлыдыла дерге боллукъду.

 

Извещение

к сведению избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, назначенных на 8 сентября 2019 года.

Бирлешип къармашыуну дурус кёргендиле

КъМР-ни Промышленность  эм сатыу-алыу министерствосунда ведомствону  башчысы Шамиль Ахубеков эм  аны орунбасары Жарашууланы Алим Шимал Осетияны промышленность эм транспорт министри Хайдарбек Бутов бла тюбешгендиле.

Андрей Турчак: «Единая Россия» Президент туура этген кемчиликле кетерилир ючюн къолундан келгенни аярыкъ тюйюлдю

«Россейни Президенти Владимир Путинни жыл сайын жамауат бла бардырыулыучу ачыкъ ушагъы  къыйын проблемаланы туура этиуню ахшы амалыды. «Единая Россия» ма аладан къутулууну мадарларын этерикди. Биз къырал башчыны айтханына  партиягъа буйрукъла бергенинеча къарайбыз, нек дегенде  жууаплылыкъны «бу бизники», «бу сизники» деп бёлмейбиз»,- дегенди «Единая Россия» партияны Генсоветини секретары Андрей Турчак.

Заранлы хансланы жокъ этиу жумушлагъа жамауатны саулай къатышыргъа чакъыргъандыла

КъМР-ни Парламентини Аграр политика, экология, табийгъатны хайырланыу эм жер халла жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда республиканы эл мюлк комплексини былтыр ишини эсеплери эмда быйылгъа салыннган борчла сюзюлгендиле.   

Законда айтылгъандан чыгъаргъа жарамайды

КъМР-ни Ветеринария управлениясыны инспекторлары биология  къалгъан-къулгъанланы жыйыу, жарашдырыу эмда къурутуу жаны бла излемлени сансыз этгенлени ачыкълар умутда республиканы районларында рейдле бардырадыла, деп билдиргендиле ведомстводан.

Страницы

Подписка на RSS - Политика