Политика

Эл мюлкде ишлегенлеге – къырал болушлукъ

КъМР-ни Парламентини Аграр политика, экология, табийгъатны хайырланыу эм жер халла эмда Социальный политика, урунуу эм саулукъ сакълау комитетлерини кенгертилген жыйылыуунда республиканы эл мюлкюнде ишлегенлени социал-экономика излемлери бла эркинликлери къалай сакъланнганлары сюзюлгенди.
Анга законла чыгъарыучу органны спикерини орунбасары Михаил Афашагов, КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну Парламентде эм сюд органлада келечиси Мадина Дышекова, депутатла, толтуруучу эм жер-жерли власть органланы, сейирлери болгъан башха ведомстволаны келечилери да къатышхандыла.

Аскерге чакъырылгъанланы саны контракт бла къуллукъ этгенлеге кёре къуралады

КъМР-ни Парламентини президиумуну жыйылыуунда «комитетни сагъатыны» чеклеринде республикада жаш адамланы аскерде къуллукъ этиуге чакъырыу иш къалай къуралгъаны эмда аскерчи усталыкъны даражасын ёсдюрюу жаны бла къаллай мадарла толтурулгъанлары сюзюлгенди.

Эки ыйыкъны ичинде эсепге 2,5 минг адам тургъанды

Эки ыйыкъны ичинде «Единая Россияны» «ПолитСтартап» проектине къатышыргъа сюйгенлерин 2,5 минг адам билдиргендиле. Бютюнда кёп заявкала Санкт-Петербургдан, Кърымдан, Татарстандан, Волгоград, Мурманск, Ростов эм Москва областьладан келгендиле. Аны юсюнден партияны Генеральный советини президиумуну келечиси РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Алена Аршинова билдиргенди.

Белинги къаты тартдыр…

Арт заманда Россейли политикле халкъны кеслерини къужур оюмлары бла чамландыргъанлай турадыла. Кёп болмай да Роспотребнадзорну таматасы Анна Попова беллерини кенгликлери 90 сантиметрден артыкъ болгъан россейлилеге тазир салыргъа керекди дегенди. Къуллукъчуну ол айтыуу кёплени чамландыргъанды. 

Тарыгъыу тюз болгъанына тюшюннгендиле, анга кёре эсгертиуле жарашдыргъандыла

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасына Урван районну  Псыгансу элинде жашагъан Л.Т. Кардангушевадан Эски Черек – Псыгансу жолда  сууну жагъасы ашалгъаныны юсюнден тарыгъыу келген эди. Аны бла байламлы палатаны экономиканы айнытыу, предпринимательствогъа себеплик этиу эм жашау журт-коммунал мюлк  политика жаны бла комиссиясыны келечилери Хасанби Машуков бла Чеченланы Рустам, элге барып, халны кёргендиле. Ала да жылдан жылгъа, бютюнда жаз башында бла жайда, жагъа бекден-бек ашалып баргъанына шагъатлыкъ этгендиле.

Совет аскерле Афганистандан чыгъарылгъанлы 30 –жыллыгъына

Быйыл 15 февральда совет аскерле Афганистандан чыгъарылгъанлы  30 жыл болады. Аны къыралда магъаналы жамауат-политика юбилейнича белгилерикдиле.  Афган урушну отуну ачылыгъын сынагъан жаш адамла  мингле бла саналадыла. Совет аскерни 14 мингден аслам  солдаты бла офицери ол къазауатда жоюлгъандыла. Къабарты-Малкъардан а  1800 адам чакъырылгъан эди да, аладан 54-сю от жагъаларына къайталмагъандыла, 300 чакълы бири, къазауатда алгъан жараладан бла аурууладан тюзелмей, мамыр заманда ёлгендиле.
 

Проектлени толтурулууларын сюзгендиле

    «Единая Россия»  политика партияны регион бёлюмюню политсоветини кезиулю жыйылыуу болгъанды. Анда эки соруугъа къаралгъанды. Биринчиси былтыр федерал партия проектлени жашауда бардырыу къалай ётгенин  сюзгендиле. 

КъМР-ни Парламентини 25-жыллыгъына

Айырмалылагъа - дипломла, ахча саугъала
КъМР-ни Парламенти республиканы законла чыгъарыучу баш органыны ишин асламлы информация органлада ачыкълагъан бек иги материалланы сайлау жаны бла конкурс бардырады. Ол Парламентни 25-жыллыгъын белгилеуню чеклеринде къуралгъанды эмда жамауатны бу органны борчлары бла шагъырейлендирир мурат  бла башланнганды. 

«Къабарты-Малкъар Республиканы жарашдырыучу судьяларыны юсюнден» Къабарты-Малкъар Республиканы Законуна тюзетиуле кийириуню юсюнден» Къабарты-Малкъар Республиканы законуну проектини юсюнден

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини

                                              Бегими

    Къабарты-Малкъар Республиканы Парламенти бегим этеди:
    1.«Къабарты-Малкъар Республиканы жарашдырыучу судьяларыны юсюнден» Къабарты-Малкъар Республиканы Законуна тюзетиуле кийириуню юсюнден» Къабарты-Малкъар Республиканы законуну сюзюуге Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини Законлукъ эмда право низам жаны бла комитети берген проектин биринчи окъулууунда къабыл кёрюрге.

Республика байрамлагъа, солуу кезиуге да хазырды

  КъМР-ни Къоркъуулу болумланы тохтатыу эм аланы хаталарын кетериу эмда от тюшюуден сакъланыу жаны бла комиссиясыны кезиулю жыйылыуунда Жангы жылны байрамларында эмда аладан сора солуу кезиуде социал объектле, адамла кёп санда жыйылгъан жерле жамауат тынчлыкъны жалчытыргъа къалай хазырланнганлары сюзюлгенди.  Аны премьер-министрни орунбасары, инфраструктура эм цифралы айныуну министри - комиссияны башчысыны орунбасары Владимир Болотоков бардыргъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Политика