Политика

Къабарты-Малкъар Республиканы республикалы бюджети 2018 жылны тогъуз айына къалай толтурулгъаныны юсюнден Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну отчётуну юсюнден

                                           Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини
                                                                                Б Е Г И М И

Кадр конкурсну чеклеринде усталыкъланы ярмаркасы богъанды

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун толтургъан Казбек Коков Къабарты-Малкъар къырал университетде «Усталыкъланы ярмаркасы эм насийхатчылыкъны программасы»   социальный магъаналы акциягъа къатышханды. Ол «Жангы бийиклик» республикалы кадр конкурсну чеклеринде бардырылгъанын айтырчады.
Анга къатышханла интернатлада окъугъан эмда къыйын жашау болумгъа тюшген юйюрледен сабийле бла  тюбешгендиле. Аны аллында уа ала бу къауум сабийле бла ушакъла бардырыргъа, сабийликни, аналыкъны сакълау жаны бла  къырал политикагъа   юйреннген эдиле.

Казбек Коков Россейни Президентинде Стратегия айныу эмда миллет проектле жаны бла советни президиумуну жыйылыууна къатышханды

   Москвада РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев Россейни Президентинде Стратегиялы айныу эмда миллет проектле жаны бла советни президиумуну жыйылыуун бардыргъанды. Аны ишине видеоконференция байламлыкъ амал бла КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды.

Сёз Жангы жылны байрам кюнлеринде жамауатны къоркъуусузлугъун эмда право низамны жалчытыуну юсюнден баргъанды

    КъМР-ни Правительствосуну юйюнде Казбек Коковну башчылыгъында Терроризмге къажау комиссияны бла республиканы Оператив штабыны  бирге бардырылгъан жыйылыулары болгъанды.  Анда  сёз Жангы жылны байрам кюнлеринде жамауатны къоркъуусузлугъун эмда право низамны жалчытыуну юсюнден баргъанды.

Жаш тёлю политиканы энчиликлерине юйренеди

   Депутат къаллай борчланы толтурады, бу къуллукъгъа кирир ючюн не этерге керекди, тиширыуну политикада не зат кёллендиреди. Ма быллай эм кёп башха соруулагъа жууапла берирге тюшгенди КъМР-ни Парламентини бешинчи чакъырылыууну спикери экономика илмуланы доктору Чеченланы Ануаргъа бла законла чыгъарыучу органны ючюнчю чакъырылыууну башчысыны орунбасары география илмуланы доктору Людмила Федченкогъа.

Хакъсыз медицина болушлукъну, багъыу учрежденияланы ырысхы-техника онгларын эмда аланы дарманла бла жалчытыуну игилендириуню мадарлары сюзюлгендиле

Грозныйде Александр Матовниковну башчылыгъында РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисиндеги Советни жыйылыуу  болгъанды. Анга КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков къатышханды.

Казбек Коков Къабарты-Малкъарны саулукъ сакълау учрежденияларында халны кёргенди

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Къабарты-Малкъарны  саулукъ сакълау учрежденияларыны талайында болгъанды, ол санда Республикалы клиника больницаны, Чегемде район больницаны, Онкология диспансерни жокълагъанды.

Шахарланы сыфатларын ариуландырыргъа онг берилгенди

 «Шахарланы шёндюгю болумларын къурау» деген проектни чеклеринде Нальчикде, Бахсанда, Терекде эм Прохладныйде кёп къатлы юйлени арбазлары эмда жамауат аслам жыйылгъан жерле жангыртылгъандыла.   Былтыр а бу программаны чеклеринде республиканы ара шахарында 80-ден аслам арбаз бла Къулийланы Къайсынны эмда «Россей бла 400 жыл» эсгертмелени  тийрелеринде майданла тапландырылгъан эдиле. Бу жумушла «Единая Россия» политика партияны башламчылыгъы бла бардырылгъанларын белгилерчады. 

Практика бла байламлы соруулагъа – энчи эс

Бу кюнледе Тегенеклиде волонтёр биригиулени таматаларыны Битеуроссей съезди болгъанды. Анга къыралны элли субъектинден 160 адам къатышханды.

Жаш тёлюню арасында байламлыкъла къурай

Алгъаракълада «Приэльбрусье» миллет паркда «Россейни байрагъы бла тау тийреледе!» деген Битеуроссей жаш тёлю автопробегни экинчи кезиую ётгенди. Аны жаш тёлюню ишлери жаны бла Федерал агентство (Росмолодёжь) берген грантны хайыры бла КъМКъАУ бардыргъанды, деп билдиргендиле вуздан.

Страницы

Подписка на RSS - Политика