Жамауат

Билим бериуге, ариу къылыкъгъа юйретиуге да бирча къайгъыра

Элбрус районну битеулю билим берген учрежденияларындан бирине Нейтрино посёлканы орта школуна – бу окъуу жыл отуз бешинчиди. Абаданланы айтханларына кёре, Губасанты черекни жагъасында гитче сабийлени алыкъа уруш башланнгынчы окъуна Тилланы Гитчечикни юйюнде окъутуп тургъандыла. 1944  жылда Курданланы бла Тилланы тукъум жерлеринден зор бла кёчюргенлеринден сора алайлагъа толу жашау кёпге дери къайтмай тургъанды.

Саулукъларына къаратхандыла, чабакъ тутхандыла, той-оюннга да къатышхандыла

Элбрус районну халкъны социал жумушларын жалчытхан комплексли арасыны адамланы саулукъларына кюндюз къарагъан бёлюмюнде  Малкъар халкъны жангырыу кюнюне жораланып  тёрели ишле болгъандыла. Эки ыйыкъны ичинде башха-башха элледен абаданлагъа, ала уа бу жол 30 эдиле, араны ишчилери кече-кюн да къарагъандыла, ала кюннге юч кере азыкъ бла жалчытылыннгандыла, профилактика тинтиуледен ётгендиле. Абаданлагъа сейир маданият программа да жарашдырылгъанды: ала шашкала, шахматла, нардыле, орус лото ойнагъандыла, хар ингирде бирге жыйылып жырлагъандыла.

Дуния чакъса эди гюллеча

КЪМАССР-ни бла   РСФСР-ни Баш Советлерини депутаты болгъан, Жазыучуланы союзуну члени, подполковник чыны бла уллу къуллукълада ишлеген поэт эди Гыттыуланы Исмайылны жашы Магомет (Максим, 1916-1985 жж.). Бизни миллетни биринчи профессионал журналистлеринден бири эди.

Аны аты бла алтын майдал чыгъарылгъанды

Залийханланы Чокканы жашы Хусей ата-бабаладан келген тёреге кертичи болгъанды, табийгъатны сюерге, тёгерекде къудуретни сыйларгъа, анга къуллукъ этерге аладан юйреннгенди. Ол а аны жашау жолун жарытханлай, кеси жерлиле эм тышындан келгенле бла къазанлашыргъа, алгъадан-алгъа итинирге болушханды. 

Оюмну, сёзню эмда ишни бирлигини юлгюсю

   Малкъар халкъны жангырыууну кюнюне 

Бир адамда толу халкъны ышанлары-акъыллылыгъы, тёзюмлюлюгю, халал жюреклилиги эм менсинмеую бар эселе, ол Хутуйланы Исхакъны жашы Ханафийди. Къадар анга эр киши ариулукъну да, халаллыкъны да, уллу билимни да, политика усталыкъны да къызгъанмай бергенди. Аны жашау жолу къыйын болгъан эсе да, битеу алып айтханда, жашауу сейирлик эди, уллу жетишимледен, хорламладан да бай.

Сынаулу устаз, огъурлу ана бла ынна

Бир жыл   мындан алгъа Нальчик шахар школлада окъугъан къабарты эм малкъарлы сабийлени ана тиллерин, культураларын, адет-тёрелерин, искусство жаны бла усталыкъларын кёргюзтюуге аталгъан олимпиадалары болгъанды. 
Сау  кюнню  школчула тепсей,  назмула, жырла, элберле, жомакъла айтып турдула. Кезиу Нальчикни 23-чю номерли  мектепине  жетгенде,  залда жыйылгъанла арыгъанларын унутхан эдиле.  Сахнагъа уа окъуучулары  бла бирге  устазлары Жанатайланы Аслижан Мусаевна да чыгъып, къобуз да согъуп, жырлагъан да этип таза да зауукълукъ тапдыргъан эди. 

Бек башы - тазалыкъды

Чеги  инфекцияланы юслеринден биз не зат билирге керекбиз? Билимсизликни хатасындан не палах болургъа  боллукъду? Аны юсюнден СПИД-ге эм башха жукъгъан ауруулагъа къажау араны алтынчы номерли бёлюмюню таматасы Аппайланы Шамил айтханды:
 

Бир-бирни ангылау - шуёхлукъну эм мамырлыкъ жашауну жолу

Кёп болмай  Къабарты-Малкъар къырал университетде  Маданият байламлыкъла – мамырлыкъгъа бла келишиулюкге жол деген «тёгерек стол» болгъанды. Аны вузну библиотекасы къурагъанды. 
Миллетлери, динлери, къолайлыкълары башха-башха болгъанланы араларында ангылашыныулукъгъа себеплик этген амалланы сюзюуге белгили алимле, жамауат биригиулени министерстволаны, билим бериу эм маданият учрежденияланы келечилери, школланы таматалары эм университетде тыш къыралладан келип окъугъан студентле да къатышхандыла. 

Жай солуу лагерьле - Роспотребнадзорну кёз аллында

Роспотребнадзор сабийлени эмда акъылбалыкъ болмагъанланы окъутуу эмда юйретиу халлагъа дайым кёз-къулакъ болгъанлай турады, деп билдиредиле ведомствону Къабарты-Малкъарда Управлениясындан. Бёлюмню специалистлери былтыр 798 контроль-надзор жумуш тамамлагъандыла. Ол санда планнга кёре – 404 ишни, къалгъанын а андан тышында. Аны бла бирге прокуратураны, КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну келечилери бла бирге да къатыша тургъандыла быллай ишлеге.

Врачла билимлерин эм сынамларын да ёсдюргендиле

Кёп болмай Нальчикде   Диализ арада битеудунияда  бюйрекни кюнюне жоралап «Саулукълу бюйрекле: хар жерде, кимге да» деген аты бла илму-практика конференция ётгенди. Анга  терапевтле, нефрологла эм урологла да къатышхандыла. Конференцияны  Б.Браун атлы диализ клиникаланы сетьлерини медицина жаны бла таматасы, МГСМУ-ну «Нефрология» кафедрасыны доценти  Валерий Шило ачханды. Жыйылгъанланы алгъышлай Къабарты-Малкъар университетни  ректору Юрий Альтудов, КъМР-ни 

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат