Проектлени толтурулууларын сюзгендиле

    «Единая Россия»  политика партияны регион бёлюмюню политсоветини кезиулю жыйылыуу болгъанды. Анда эки соруугъа къаралгъанды. Биринчиси былтыр федерал партия проектлени жашауда бардырыу къалай ётгенин  сюзгендиле. 
    Аны юсюнден доклад бла «Единая Россия»  политика партияны регион бёлюмюню секретарыны орунбасары, КъМР-ни Парламентини Председателини экинчиси Жанатайланы Салим сёлешгенди. Ол билдиргенича, проектлени жашауда бардырыу тап ётгенди. Алагъа деп бёлюннген ахча толусунлай хайырланнганды. «Формирование городской среды» деген проектге башхаладан аслам ахча къоратылгъанды -188 мил. сом. Юсюбюздеги жылда  анга 262 сом бёлюнеди. Анга быйыл 13 муниципалитет эм шахар округ къатышырыкъдыла. 
     Алай Салим Алиевич партия проектлени жашауда бардырылыуну юсюнден сайтда тынгылы информация берилмегенин чертгенди.
  - Мени оюмума кёре, битеу бардырылгъан ишни туура этерге керекди. Излеген хар адам да,  регион бёлюмню сайтына кирип,  ол жумушла къалай ётгенлерин суратлада кёрюрча этерге керекди. Аны себепли пресс-служба мындан ары  бу кемчиликлени эсге ала ишлер деп ийнанама,- дегенди Жанатай улу.
    Ызы бла жыйылыуда сёз башда айтылгъан программаны координаторы КъМР-ни инфраструктура эм цифровой айнытыу министрини кенгешчиси Борис Балаговха  берилген эди. Ол билдиргеннге кёре, проектни чеклеринде ала 21 жамауат жыйылгъан жерни, 90 арбазны эм терт гитче паркчыкъны тап халгъа  келтиргендиле. «Гитче шахарланы парклары» программагъа мингнге жууукъ адам къатышхандыла. Аны кесин да жашауда бардырып, болжалдан бир айгъа  алгъа бошагъан эдиле. 
    Къабарты-Малкъарны къырал советниги Натби Бозиев да партияны программалары  заманында эм да тынгылы толтурулургъа керекдиле деген оюмну айтханды.
  - Жыл башланнганды. Келигиз,  жаз башын сакълап турмай, план бла тийишлиликде бардырып башлайыкъ ишибизни. Артда уа ашыкъ-бушукъ болуп кюрешмей, - дегенди ол. 
    КъМР-ни Маданият министри Мухадин Кумахов а «Культура малой родины» деген партия проект республикада къалай толтурулгъаныны юсюнден айтханды. Аны жашауда бардырыр ючюн ала РФ-ни Маданият министерствосу бла «Местный дом культуры», «Театры малых городов» эм «Театры детям» деген юч келишим  этгендиле. Алагъа 18 миллион сом къоратылгъанды. Министрни докладындан сора Натби Бозиев аланы толтурууну юсюнден бир ненча сёз айтханды.
- Эл клубланы ишлеп неда тап халгъа келтиргенден сора да, аланы шинтикле эм башха затла бла да жалчытыргъа керекди. Мен билгенден, бир ненча объект бюгюнлюкде шинтиксиздиле. Ремонт ишледен хайыр боллукъ тюйюлдю,  клубла жабылып, ишлемей турсала. Аланы мугут басаргъа къоркъуу болгъанын  барыбыз да ангылайбыз. Аны себепли аллай затланы унутмазгъа кюрешигиз, - дегенди ол.
Мухадин Лялюшевич билдиргеннге кёре, ала 21 маданият юйню мюлк базаларын кючлегендиле. Онекисине сахна кийимле, звук аппаратура, миллет инструментле сатып алыннгандыла. Дагъыда 13 объектде ремонт ишле тамамланнгандыла. 
   Дагъыда кенгешде КъМР-ни Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствону бёлюмюню таматасы Татьяна Касьянова сёлешгенди. Ол анда партия проектледен бири школ спорт залланы тап халгъа келтириу бла байламлы болгъанын билдирип, аны чеклеринде былтыр 24 спорт залгъа ремот этилгенин билдиргенди. 
      КъМР-ни Парламентини Председателини орунбасары,  «Единая Россия»  политика партияны регион бёлюмюню секретары Михаил Афашагов быйыл да ол халлы тири эм хайырлы ишлерге кереклисин чертгенди. Аны юсюнден партияны генеральный советини  секретары  Андрей Турчак кезиулю жыйылыуда белгилегенди. 

Таппасханланы Аминат.
Поделиться: