Жамауат организацияланы ишлерин игилендирир умутда

«Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бла «Единая Россия» партия жанлы болгъанланы республикада регион советини  Граждан башламчылыкълагъа себеплик этиу арасы  келишим къурагъандыла. Документге организацияны башчысы  Юлия Пархоменко бла сагъынылгъан Араны келечиси Ирина Кишукова бу кюнледе къол салгъандыла, деп билдиргендиле «Иш кёллю Россейни» жер-жерли бёлюмюнден.

Келишимге тийишлиликде эки жаны да коммерциялы болмагъан организацияланы проектлерине грантла бла тутхучлукъ этерге, ангылатыу  бла себеплик этерге, корпоратив волонтёрствогъа къатышыргъа жангы компанияланы чакъырыргъа оноулашхандыла. Дагъыда, бирлешип, жамауатха тийишли башламчылыкъланы туура этиуге, жумушланы тамамлаугъа, НКО-ланы ишлери бла байламлы законодательствону игилендирир умутда оюмла хазырлаугъа, гражданланы, ол санда предпринимательлени да,  право жаны бла билимлерин кючлендириуге энчи магъана берилликди. Алагъа кёре, семинарла, тренингле, презентацияла бардырылып башланырыкъдыла, жамауат организациялагъа уа консультацияла берилликдиле. 

Улбашланы Мурат
Поделиться: