«Биз жашауубузну, къыралыбызны келир кюнюн кеси къолларыбыз бла къурагъаныбызгъа толу ийнаннганбыз»

КъМР-де комсомол организация къуралгъанлы – 100-жыллыкъгъа

Чеченланы Хусейни жашы Хасанны  жашау жолу аны тёлюсюню келечилеринден артыкъ энчи болмаз – школдан сора Къабарты-Малкъар къырал университетни бошагъанды, Къызыл Аскерде къуллукъ этгенди,  туугъан эли Къашхатауда устаз болуп ишлегенди. Алай андан ары уа аны жашаууна комсомол бла байламлы болады. Аны совет къыралны жаш тёлюсюн бирикдирген организацияда жолу Совет, шёндю Черек, райкомну бёлюмлеринден биринде  башланады. Ызы бла аны комсомолну район комитетини биринчи секретарына, эки жылдан организацияны  Къабарты-Малкъар обкомуну экинчи, энтта бир жылдан а биринчи  секретарына тийишли кёредиле.

Ол учунуулукъну, уллу ишлени заманы эди

Хасан Хусейнович КъМАССР-ни Басманы ишлери, полиграфия эм китапланы сатыу-алыу къырал комитетине башчылыкъ этгенди. Республиканы Правительствосуну, ол кезиуде бу органнга Министрлени Совети дегендиле, башчысыны биринчи орунбасарыны къуллугъун анга ышаннгандыла. Аны жаш тёлюню юйретиуде къыйынына, къураучу хунерине  багъа да берилгенди - ол  «Сыйлылыкъны Белгиси» эм «Халкъланы шуёхлукълары» деген орденле бла саугъаланнганды.

Комсомол ол тёлюню жашауунда да къаллай магъананы тутханды? «Жашауумда бек жарыкъ, къууанчлы эсгериуле комсомол бла байламлыдыла. Жаш эдик да, аны ючюн кёрюнеди алай дерикле да болурла.  Угъай, ала тюз тюйюлдюле. Ол учунуулукъну, буюрулгъан ишге жууаплылыкъны, урунуугъа, окъуугъа кертиликни,   уллу ишлени, муратланы заманы болгъанды»,-дейди  Чечен улу бизни бла ушакъда.

Кертисин айтханда, жашауун комсомол бла байларгъа  деген акъылы да болмагъанды аны. Ол а ал кезиуде организацияны магъанасын артыкъ иги ангыламагъаны бла да байламлы болур.  Алай жашау кесича оноу этеди. «Аскерде коммунист партиягъа киреме, туугъан элим Къашхатауда школгъа устаз болуп къайтама. Алай бир кесек замандан мени комсомолну Совет райкомуну къурау бёлюмюню таматасыны къуллугъуна чакъырадыла. Ол кезиуде уа быллай онглагъа угъай дерге жарамагъанды»,-дейди ол.

Чечен улу «Сельхозтехникада», районну Граждан оборонаны штабында да ишлегенди, 1975 жылда уа комсомолну Совет райкомуну  биринчи секретарына сайлагъандыла. «Не букъдурлугъу барды, ал кезиуде бу къуллукъ уллу жууаплылыкъны излегенин, ВЛКСМ къыралда къаллай уллу ишни толтургъанын алыкъа терен ангыламай эдим»,-дейди ол андан ары.

Болсада жаш адамны быллай жерде кеси аллына къоймайдыла. Анга тамата нёгерлери Александр Жигатов, Мирзоланы Залимгери, Жирослан Вологиров не жаны бла да болушлукъ этгендиле. «Биз, тамата нёгерлерибиз салгъан тёрелени ызларындан бара, республиканы жаш тёлюсюн адет-тёрелеге, патриот сезимлеге юйретгенбиз. Организацияны  жетишимлери уа  хар комсомолчу бла къаты байламлыды. Бир статьяда аланы барысыны  да атларын санап чыкъгъын къыйынды. Аланы учунуулукъларыны, сайлагъан ишлерине кертичиликлерини хайырындан а   социалист эришиуледе бла жаш тёлюню коммунист ниетлеге юйретиуде жетишимлерибиз ючюн беш жылны ичинде ВЛКСМ-ни Ара Комитетини Къызыл байрагъы бла саугъаланнганбыз»,-деп эсгереди Чечен улу.

КамАздан БАМ-гъа дери

Комсомолчулагъа къыралны битеу сфераларында да ышаныулукъ уллу болгъанды,   алагъа экономикада, халкъ мюлкню бёлюмлеринде да къыйын  борчла салыннгандыла. Сёз ючюн, республиканы жаш тёлю отрядлары Битеуроссей къурулушлагъа тири къатышхандыла.   Жашларыбыз бла къызларыбыз Сибирьде, Узакъ Востокда объектледе,  атом энергетиканы Волгодон заводунда болгъандыла, Набережные Челны шахарда ауур жюклю машиналаны чыгъаргъан Кам заводланы (КамАЗ) комплексин ишлетиуге къошулгъандыла.

Байкал-Амур магистральны юсюнден эшитмеген адам болмаз. Къабарты-Малкъарны комсомолчулары Восток Сибирьни бла Узакъ Востокну байлагъан темир жолну кюнчыгъыш кесегин салгъандыла. «Бу ишлеге бир адамны да зор бла элтмегендиле. Отрядлагъа къыйынлыкъладан къоркъмагъан, чырмауладан къачмагъан жашла бла къызла кеси ыразылыкълары бла къошулгъандыла. Юйреннгенлерича ариу тёшекледе жукъламазлыкъларын ангылай тургъанлай, сынауладан къачмагъан жаш тёлюбюз мени бек  ёхтемлендиргенди. Биз жашауубузну, къыралыбызны келир кюнюн кеси къолларыбыз бла къурагъаныбызгъа  толу ийнаннганбыз»,-дейди Хасан Хусейнович.

Республика айырмалы жашларын бла къызларын къыйын къурулушлагъа ийгенди, алай ала бла байламлыкъланы уа юзмегендиле. Анга уа культурада ишлегенле жерлешлерибизге  концертле къурагъанлары да себеплик этгенди. Сёз ючюн, БАМ-гъа Россейни халкъ артисткасы Къулбайланы Людмила кёп кере баргъанды, Нальчик курортну культура дворецини театр студиясын да ашыгъып сакълагъандыла.    

Совет районну школларында уа ВЛКСМ-ни район комитетни секретары Эндрейланы Аминатны башламчылыгъы бла  «Къолларыбызны жылыуун – БАМ-ны ишлегенлеге» деген пионер къымылдау къуралады, ызы бла анга башха районла да къошуладыла. Аны чеклеринде  пионерле къурулушчулагъа кеси къоллары бла эшген жюн кийимлени, китапланы, башха саугъаланы жиберип тургъандыла. Кесигиз да ангылайсыз, быллай саугъаны алгъанны кёлю къалай     кётюрюлгенин.  

Жашлыкъны эм комсомол чёрчекликни хайырындан чыкъгъанма

Комсомолну обкомуну башламчылыгъы къуралгъан уллу жумушла   бюгюн да жашайдыла. Сёз ючюн, малкъар эм къабарты тилледе «Нюр» эм «Нур» журналла, «Советская молодёжь» газет да ол кезиуде басмаланып башлагъандыла. «Миллет тилледе  сабий адабият журналла жаланда союз республикалада болгъандыла, автоном республикаланы арасында уа биз аланы биринчиле болуп басмалагъанбыз. Бу иш Тимбора Мальбаховну бла партияны обкомуну секретары Зумакъулланы Борисни къатылыкълары бла тамамланнганын айтыргъа сюеме»,-деп чертеди ол.

Жаш тёлюню патриот ниетлеге юйретиуню юсюнден айтханда,  спортну магъанасын унутургъа жарамайды. ВЛКСМ-ни башламчылыгъы бла уа бюгюн да жашауда бардырылгъан «Тери топ», «Акъ ладья» турнирле, «Зарница», «Орлёнок» аскер-спорт оюнла къуралгъандыла. «Спорт бла байламлы уллу, магъаналы жумушланы башламчыларындан бири ВЛКСМ-ни обкомуну къорууланыу эм спорт бёлюмюню башчысы, хунерли къураучу Тюбейланы Хызыр болгъандыла. Ол  ёсюмлю, кючлю жаш эди. Кеси да таулагъа ёрлерге, ат чаришлеге къатышыргъа, аякъ машинада эришиулеге барыргъа бек сюйгенди»,-деп эсгереди Хасан Хусейнович.  

Дагъыда бир белгили адамны атын сагъыныргъа сюеди  ол. Элбрус не заманда да альпинистлени тартханлай турады. Анга ёрлерге уа Совет Союзну битеу жерлеринден да келгендиле. «Бизге аланы къонакъгъа алыргъа, таугъа жолну къураргъа  Залийханланы Хусейн бек болушханды. Ол Альпинизмни федерациясына таматалыкъ этгенди. Европаны бек бийик таууна ёрлеуледен бирине уа кесим да къатышханма. Мен хазыр болмай баргъанма, акклиматизациядан да ётмей, тийишли снаряжениясыз.  Элбрусну тёппесине жашлыкъны эм комсомол чёрчекликни хайырындан чыкъгъанма!  Тёппеде уа биз 21 ёмюрню комсомолуна письмо къойгъан эдик. Биргебизге баргъан Атабийланы Юрий а ол жол рекорд салгъан эди – Элбрусну эки тёппесине да  ёрлеп»,-деп ышарады.

СССР чачылмай къалыргъа боллукъму эди? Бизни ушакъ нёгерибизни акъылына кёре, къыралны политика системасына тюзетиуле кийирирге, экономиканы тюрлендирирге керек эди. 70-чи жыллада уа капиталист эм коммунист системаланы бирикдириуню юсюнден кёп оюмла айтылгъандыла.  Болсада бюгюнлюкде Россей кесини деменгилилигин къайтаргъанды. Алай Ата журтубузну мындан ары айнытыуда жаш тёлюню магъанасы артыкъда уллуду, ол къыралыбызны келир кюнюн къалай кёргенине, къаллай ниетлени сайлагъанына кёре боллукъду, деп акъыл этеди Чечен улу.

- Шёндюгю ёсюп келген тёлю ахшылыкъны бла терс ниетлени айыра билгенине ишеклигим жокъду. Жаланда сомну, байлыкъны къулу болгъан насыпны бир заманда да тапмаз. Адам къуру сюекледен бла териден къуралмайды, ол акъыл байлыкъсыз, ниетсиз, муратсыз, итиниулюксюз жашаяллыкъ тюйюлдю. Бюгюнлюкде республикада жаш тёлю организацияла кёпдюле, ол мени бек къууандырады. Жаланда  аланы ишлери ата журтубузну сюерге, миллетлени араларында тенгликни сакъларгъа бурулуп эселе,- дейди ол ушагъыбызны ахырында.

Тикаланы Фатима.
Поделиться: