Календарь событий

05 марта 2019

Жаш гёжефлерибиз – алчы жерледе

Олимпиада оюнланы чемпиону Борис Гуревични хурметине  Москвада грек-рим тутушуудан жаш спортчуланы араларында халкъла аралы эришиу къуралгъанды. Анда бизни республикадан кеслерини ауурлукъ къауумларында алтын майдалны Астемир Бижоев къытханды, «кюмюшню» Абдул Калибатов келтиргенди, «доммакъ» а Улбашланы Адамгъа жетгенди.

Элбрусчулада – бир «кюмюш» бла эки «доммакъ»

Нальчикде къатыш аскер единоборстволадан республиканы биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъандыла. Элбрус районну олимпиада резервли спорт школундан гёжефле анда ахшы кёрюмдюле болдургъандыла, ала юч майдал къытхандыла. 16-17-жыллыкъ спортчуланы араларында кюмюш майдалны Шауаланы Хамзат (65кг.) къытханды. 

Онсегиз  жылдан абадан спортчулада уа Байзуллаланы Баттал (53кг.) бла Гюлюйланы Аслан (84кг.) доммакъ майдалла  алгъандыла. Жашланы тренер Арсен Губашиев юйретеди.