Календарь событий

06 марта 2019

МВД-ны билим бериу учрежденияларына кирирге онг барды

РФ-ни Ич ишле министерствосуну билим бериу организацияларында окъургъа сюйгенле чакъырыладыла. Кандидатла РФ-ни инсанлары болургъа керекдиле, аланы миллетлерине, социал болумлары, къолайлыкълары, динлери, жамауат организациялада ишлери  эсге алынмайды.  РФ-ни Сауутланнган кючлеринде къуллукъ этгенле, граждан жаш тёлю да кирирге эркиндиле. Жаланда  регионда ич ишле органны жууаплы бёлюмюне заявление жазаргъа керекди. Анда атын, тукъумун, атасыны атын, къайсы билим бериу учреждениягъа, факультетге кирирге сюйгенин билдирирге тийишлиди.

Терк да, уста да жюзгендиле

Нальчикде жюзюуден республиканы биринчилиги бардырылгъанды. Анга 70 жаш спортчу къатышханды. Ала 50 метрге эркин , брасс, аркъада эм баттерфляй халда жюзюп эришгендиле.
Турнирде кеслерини жыл санларында Дарья Антоненко, Никита Золоев, Бачиланы Ахмат, Датчиланы Тамирлан, Исмаил Пшигошев, Башиланы Дамир, Дамир Маршенкулов, Никита Золоев эм башхала алчы жерле алгъандыла. 

Пенсиячылагъа компьютер курсла жангыдан ачылгъандыла

РФ-ни Пенсия фондуну Чегем районда жер-жерли бёлюмю абадан адамланы компьютерге юйретиуню жангы курсларын ачханды. Биринчи дерсге аны  башчысы Алим Карданов, районну пенсиячыларыны союзуну таматасы Махти Кабардиков,  ветеран организацияны башчысы Борис Арипшев, сакъатланы район обществоларыны башчысы Михаил Бегидов  эм башхала келгендиле. 
 

Суусаплыкъ

Тюз да аланы сакълап тургъанча, бери жетген кюнлерини экинчи эрттенлигинде Асланланы юйлерине бир уллу санлы киши кирип келди. Алыкъа жыйышдырылмай, мюйюшледе тёгюлюп тургъан хапчюклеге да кёз жетдире, жукъ да айтмай, бир кесек сюелди. Сора Аслан аны бетине тюрслеп къарагъанын эслеп:

Къууанчлы тюбешиуле

1951 жылда кюз артында мен, ВЛКСМ-ни Ара Комитетинде Къазахстанны бла Орта Азияны республикаларыны комсомол организацияларыны секторуну таматасы болуп ишлегенимде, жыйырма кюннге Къыргъыз ССР-ге командировкагъа баргъан эдим. Бизни самолётубуз республиканы ара шахары Фрунзени аэропортунда къоннганда, кюн, кёкню къыйырын къызартып, батаргъа жууукълашхан эди.

Палах желге жыкъдырмай

Ол эрттенликде шауурдатчы жашчыкъла бла къызчыкъла кеслерини устазлары Улбашланы Наныуну къызы Фатиматха жаз башыны биринчи саугъасын – тау гюллени – берир сагъатда, эллилени Зына ёзенине эндирип, автомашиналагъа миндирдиле…

Онбешкюнлюк "солуу" онюч жылгъа созулгъан эди

Къыркъ тёртюнчю жылда февральны экинчи жарымында бизни, Къабарты-Малкъар къырал пединститутну биринчи курсунда окъугъан малкъарлы студентлени, онбеш кюннге солургъа барыгъыз деп, къолубузгъа справка маталлы бир къагъытчыкъланы да тутдуруп, юйюбюзге ашырдыла. Таулуланы, къабартылыланы да кёчюрген этерикдиле деген хапарны ары дери да эшитген эдик. Ич аскерледе къуллукъ этген бир подполковник таныш тиширыуундан айтдыргъан эди Черкесланы Мариямгъа. Мариям а ол тиширыуну юйюнде фатарда жашай эди. Бу къызчыкъны, дегенди подполков¬ник, айт да, юйлерине кетмеге къой, нёгерлерине да билдирсин.

Ыннаны туудукъларына осуяты

Къыркъынчы жылланы башында Темирбекланы Алийни бла аны юй бийчеси Кемилятны юйюрю мамыр жашауну монглугъуна къууана жашай эди.
Алай тауусулмагъан насып хазна бола болмаз. Бу юйюрге да ол къысха болжал бла берилген кёре эдим. Уллу Ата журт уруш, битеу совет халкъныча, Алийни бла Кемилятны толу юйюрлерини тынчлыгъын да алды. Эки жашы, юч киеую да бир бири ызларындан урушха кетдиле, къызла, къарындашларыны орунларына къалып, колхозда бичен чалдыла, мал кютдюле. Атаны бла ананы алгъыннгы мол жюреклери къайгъыдан толду. Ала, почтачы арбазларына айланса, къачып, бугъа башладыла. Нек десегиз, ол кюнледе кьара къайгьы кёплени эшиклерин къагъа эди.

Малкъар халкъ туугъан жеринден зор бла кёчюрюлгенли – 75 жыл

 Къыйынлыкълагъа бой салмай
 
Ма алай болгъанды таулу халкъны кёп ёмюрледен бери келиую. Къадарыны жюгю не ауур болса да, таулу не заманда да тёзюмлюкню бла чыдамлыкъны кесине нёгер эталгъанды. Кёчгюнчю жыллада да жигерлиги бла хорлагъанды зорлукъну. Алтмыш жыл артда къалгъан эсе да, ол заман кесин билдиргенлей, жюреклени аурутханлай турады. Аны сынамагъан а хазна таулу юйюр тапмазса.
 

Жашаугъа къайтаргъан къагъыт

Заман  саргъалтхан  тёрт  бюкленнген къагъыт   Хачаланы Лизагъа ол неден да багъалы болгъанды. «Ол манга юйюрюмю къайтаргъанча кёрюнеди»,  – дейди, аны кесине къыса.  

«Художникни къол жылыуу, назик сезими, жюрек талпыныуу бла къуралгъан чыгъарма – олду искусство»

 

Моттайланы Карина КъМКъУ-ну дизайн колледжинде живописьден, технологиядан дерсле береди. Ариулукъну сабийлигинден да кёрюрге, эслерге юйреннген тиширыу жаш тёлюню да ол ызда барырын излейди. Биз анга тюбеп, ишини, жашаугъа кёз къарамыны юсюнден ушакъ этгенбиз

Онеки жылында окъуна кёргюзтген эди жигерлигин

Уяналаны  Цофанны къызы Шамкъыз,  12 жылында  сюргюнде Къазахстанны Мерке элине тюшюп, анда  «Новый путь» колхозда  ишлегенди, сабанчы бригаданы суу бла жалчытып тургъанды. Къызчыкъны эринмей, неге да тири узалгъанын кёрген таматала экинчи жыл чюгюндюр бригадагъа аладыла. Бир кесекден а ишчи кёрюмдюлери бийикден тигиу этген машина бла да саугъалайдыла. 

Эки районну араларында шуёхлукъ, къарындашлыкъ халла кючленедиле

Жаз башыны биринчи кюнлеринде  Зольск районну  чыгъармачы коллективлери   Къашхатауда къонакъда болгъандыла эмда маданият юйде   уллу концерт  кёргюзтгендиле. Ол байрам  муниципалитетлени араларында бирге  ишлеу жаны бла  келишимге къол салыннганлы бир жыл толгъанына жораланнганды.

Быйылны бек иги студенти айырылгъанды

Къабарты-Малкъар къырал аграр  университетде  жылны аллында  вузну айырмалы студентин сайлау  ахшы тёреге айланнганды. Озгъан орта кюн да аллай конкурс болгъанды.