Календарь событий

13 марта 2019

Таш бла заман

Желле жалай, жауунла да жууа чукуюн, аламы берген болурла ташха бу тюрлю сыфатны, огъесе эртте, бурун заманлада, аллай мазаллы адамламы жашагъандыла, быллай уллу ташны ишлеп, жонуп келтирип, тау башына орнаталгъан. Къалай-алай эсе да, Малкъар ауузларындан биринде, черекни онг жанында, бийик тау башында, уллу таш барды. Башын да артхаракъ атып, сир туруп, саулайда ауушну къалаууру кибик сюеледи. Къая таш - ёхтемликни сыныча, ёмюрлени шагъатыча, мингле бла жылланы ичинде табийгъатны кёп тюрлю сынауларына чыдай, тёзе келген къара таш, сууукъ таш.

Орамла жарытыладыла

Быйыл Къабарты-Малкъарда эллени ичлери бла баргъан автомобиль жолланы  жыйырма беш километр чакълы бирине чыракълары бла чыпынла орнатыллыкъдыла. Ол былтырдан юч кереге кёпдю, дегенди республиканы Жол мюлк управлениясыны таматасы Рафаэль Акопян.

«Тауланы макъамы»

КъМР-ни Культура министерствосу, Суратлау искусстволаны А. Ткаченко атлы музейи  Малкъар халкъны жангырыууну кюнюне аталгъан «Тауланы макъамы» деген кёрмючге чакъырадыла.

Майдалланы асламысы – элбрусчу спортчулада

Тырныауузну В.А. Губанов атлы «Геолог» спорт-саулукъ кючлеу комплексинде каратеден Къабарты-Малкъарны биринчилиги бла Тиширыуланы халкъла аралы кюнюне аталгъан эришиу бардырылгъандыла.

Келселе- къыйналмазча, келмеселе – жумушларын тамамлаялырча

РФ-ни Пенсия фондуну республикада бёлюмю сакъат адамла, фондха келип, жумушларын тамамлаялырча онгла къураугъа энчи магъана береди. Бу ишни «жол картагъа» таянып бардырады. Ол а къыяулары болгъан адамла мекямлагъа, транспортха киргенде, связь бла хайырланнганда, башха жумушларын этгенде тюбеген чурумланы табар эм аланы кетерир муратда жарашдырылгъанды.

Ишни къурар эм айнытыр амалларын ангылатхандыла

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Гитче мюлкле – эллени ышаннгылы айнытыуну мурдору» деген ат бла информациялы – билим бериу семинар бардырылгъанды. Бу иш республиканы Жамауат палатасыны АПК-ны эмда эл тийрелени айнытыу комиссиясыны башламчылыгъы бла  регионда фермерлеге болушур  эмда эл мюлк кооперацияны айнытыугъа себеплик этер  умутда къуралгъанды.

Эл мюлк продукция чыгъаргъанлагъа себепликге

РФ-ни Эл мюлк министерствосу бла Къабарты-Малкъарны  Правительствосу  «Халкъла аралы кооперация эм экспорт»  миллет проектни чеклеринде  келишим бегитгендиле. Анга  кёре республикада чыгъарылгъан  эл мюлк продукцияны экспортха жибериуге себепликге 110 миллион сом бёлюнюрюкдю,- деп билдиргенди  КъМР-ни эл мюлк министерствосунда финансла, экономика эм къырал болушлукъ берген управленияны  таматасы Ирина Кулакова.

Юйде турмагъан адам ючюн тёлерге керек тюйюлдю

Кир-кипчикни ташыу ючюн тёленнген ахчаны  ёлчеми  юйде жашагъанланы санына кёре тергеледи (РФ-ни Правительствосуну 2011 жылда 6  майдан 354-чю номерли бегимине тийишлиликде). Ол кеси да  бир журтда неда  фатарда дайым тургъанлагъа кёре угъай, талай заманны башха жерде жашагъанлагъа  кёре да.

Жангы ызла тартыладыла, эскилери алышындырыладыла

Къабарты-Малкъарда «Ростелеком» компания былтыр къырал эм коммерциялы 330 объектни связьны жангы тюрлюсюне – оптикалы волокногъа кёчюргенди. Анга деп компания 75 километр чакълы  бирге жангы ыз  тартханды.

Эки ыйыкъны ичинде эсепге 2,5 минг адам тургъанды

Эки ыйыкъны ичинде «Единая Россияны» «ПолитСтартап» проектине къатышыргъа сюйгенлерин 2,5 минг адам билдиргендиле. Бютюнда кёп заявкала Санкт-Петербургдан, Кърымдан, Татарстандан, Волгоград, Мурманск, Ростов эм Москва областьладан келгендиле. Аны юсюнден партияны Генеральный советини президиумуну келечиси РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Алена Аршинова билдиргенди.

Баргъан жерлерин жарытхан, жашау мадарын этерге итиннген жигер таулу тиширыула

Таулу тиширыу  не заманда да юйюр тутуругъу бола келгенди – сабий ёсдюреди, аланы ата-бабадан келген ариу къылыкъгъа юйретеди, жууукъ-ахлу жюрютеди, бюгюнлюкде уа, кеси ишинден сора, жамауат ишге да тири къатышады.  Аны бла кеси тукъумун, баргъан жерин да жарытып, жылытып,  жашау мадарын этерге итинеди.

Депутат, министр да болурма, юйретген этсинле ансы

Кёп болмай Элбрус районда Къабарты-Малкъар къырал университетни билим бериу-илму базасында «Республиканское движение «Наставник» деген форум бардырылгъанды. Анга жюзге жууукъ адам къатышханды. Аны КъМКъУ-ну студентлерини бла аспирантларыны профсоюзу,  Насийхатчыланы биригиулери  регионла аралы жамауат организация эм «Росмолодёжь» къырал агентство  КъМР-ни эллеринде  16-23 жыллары болгъанланы араларында законла чыгъарыучу эм толтуруучу власть органлагъа кадрла хазырлар умутда къурагъандыла.

Аналыкъны татыуун, насыбын сынатхан докторла

Бизни не заманда да халкъдан ыспас алып, сюйген ишлерин бет жарыкълы тамамлагъан врачларыбыз аз тюйюлдюле. Аланы болушлукълары кёп юйюрлени умутларын юзмезге себеплик этгенлей келеди. Аллайларыбыздан бири Нальчикде «Элифия» клиниканы баш врачы Шауаланы Венерады

Башхаланы жарсыуларына уллу кёллю болмау

Озгъан шабат кюн Нальчикде  "Ностальжи" кафеге бир да болмагъанча кёп адам жыйылгъан эди. Келгенлени хар бирине да босагъадан окъуна жарыкъ тюбегендиле, сабийлерине уа  бёркчюкле, илляула да юлешгендиле. Андан сора    татлы ашарыкъладан толгъан столлагъа  чакъыргъандыла. Артыкъ уллу болмагъан залда ол кюн   жетмишге жууукъ  адам олтура эди. "Кураж" къауум оюнлары, жырлары бла да  къонакъланы  эрикдирмей тургъанды.