Календарь событий

01 марта 2019

Жюрек жылыу изленнген жер

Нальчик шахарда психоневрология интернатда бусагъатда жюз бла он адам турады. Ала барысы да кеслерине къараялмагъанладыла.

Адамлыгъын сакълагъан, намысны билген, эринмеген, алгъа итиннген не муратына да жеталлыкъды

Электрон  промышленностьну эмда РФ-ни бирикдирилген электрический системасыны сыйлы къуллукъчусу, КъМР-ни сыйлы энергетиги   Ахметланы Нохну жашы Азиратали урунуу жолун заводда слесарьны шекертинден башлап, къоруулау промышленностьну  предприятиясыны башчысына дери кётюрюлгенди. Къыралыбызгъа къыйын 90-чы жыллада халкъ депутат болуп  да тургъанды.

Кир-кипчик тёбелени къурутургъа ахча бёлюнюрюкдю

Къабарты-Малкъар  свалкаланы къурутургъа  деп ахча бёлюнюрюк  регионланы санына киргенди, деп билдиргендиле КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосуну пресс-службасындан.

Сермешни 14 такъыйкъаны ичинде хорлагъанды

Москвада ЦСКА-ны спорт единоборствола мекямында «Киокушинкай-каратени федерацияланы содружестволарыны кубогу» деген III халкъла аралы эришиу къуралгъанды. Анга кёп къыралдан 300-ден аслам каратечи къызла бла жашла къатышхандыла.

Къанатлы жырлагъа ушагъан поэмала

Мокъаланы Магометни чыгъармачылыгъыны бир сейир кючю барды. Аны назмуларындан, поэмаларындан ургъан жылыуну, огъурлулукъну, таза ниетлиликни окъуучу туура сезмей къалмаз. Мокъа улуну  юсюнден закий Къайсын былай дегенди: «Суу устады назмуну сын сырып, къураргъа. Ана тилни бек иги биледи, аны назмусу ишленмеклигини бийиклиги бла айырмалыды». Магометни  поэмаларыны энчиликлери, айхай да, барыбызны да жюрегибизге жетип, кеслерине тартханлай турадыла.

Къыйын кюрешледе - майдалла

Нальчикде Универсал спорт комплексде дзюдодан, милицияны подполковниги Джульбер Быковну хурметине аталып, тёрели эришиу бардырылгъанды. Анга СКФО-дан, ЮФО-дан бла Азербайджандан 465 адам къатышхандыла.

Заводла ишлерге керекдиле

КъМР-ни промышленность эмда сатыу-алыу министри Шамиль Ахубеков эм министерствону промышленность предприятияла бла ишлеген бёлюмюню таматасы Мачраил Гоов бу кюнледе Бахсанда болгъандыла.

Ата-анала Бир къырал экзаменни бериу къайгъыларын кеслеринде сынагъандыла

Къабарты-Малкъар  «Ата- анала ЕГЭ-ни берген бир кюн»  деген  битеуроссей акциягъа къошулгъанды.  Ол  билим бериуге эм илмугъа надзор этген федеральный службаны башламчылыгъы бла къуралгъанды.

Тиширыу бла поэт

Тиширыуну – ананы, эгечни, къызны юсюнден да жазмагъан поэт болмаз. Аны юсюнден жырламагъан жырчы, аны сыфаты къанатландырмагъан суратчы да, анга деп ишленмеген юй да, анга аталмагъан умут да. Уллу поэтни, Къайсынны, чыгъармачылыкъ ишинде да бек бийик намысха, бек уллу насыпха, бек ариу сёзге тийишли тиширыуну сыфатыды. Анга аталгъан назмула кёпдюле.

Ахшы врач, адепли адам

Белгилисича, генле кеслерин адамланы бир ненча тёлюлеринде  билдиргенлей турадыла. Мёчюланы Хызыр, анасы айтып, былай биледи: ата жанындан  экиге айланнган аппасы Мёчюланы Кязим, малкъар  поэзияны  мурдорун салгъан назмучу, белгили  халкъ  багъыучу, ана жанындан ыннасыны анасы  Арюбат, ыннасы Даухат, Нафисат да белгили  кырдыкчыла-багъыучула болгъандыла . Хызыр а аладан да ары баргъанды- ахшы врач болгъанды.

Малкъарлы жаш – белоруслу партизан

  Уллу Хорламны 74- жыллыгъына

Украинада  бла  Белоруссияда  партизан  уруш  неден  башланнганыны юсюнден  манга  Ахкёбекланы  Исхакъ  хапар  айтханды. Ол  1942  жыл  Гомель  шахарда  гитлерчилеге  къажау  жашырын  ишле  бардыргъанды.