Жашау журтланы санына танг къошулады

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда къурулуш бёлюм экономиканы жетишимли  секторларындан бириди. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде ол 11 процентге ёсгенди, деп билдириледи Кавказстатдан.

Асламысында республикада жашау журтла ишленедиле. Саулай айтханда, озгъан беш жылда 2124 минг квадрат метр сюелтилиннгенди.  Ол шарт адамланы юй керек бла  толусунлай жалчытырча онг тапдырырчады. Сёз ючюн,   2014 жылда  адам башындан  435,3 квадрат метр жетген эсе былтыр а ол 546,6 квадрат метрге дери ёсгенди.

Быйыл жыл башланнганлы «Къурулуш» программаны чеклеринде 7,1 миллиард сом багъасына ишле  бардырылгъандыла. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде ол 1,3 процентге асламды.

Быйыл январь-июнь айлада къырал эм энчи иели инвестициялагъа  146,3 минг квадрат метр чакълы бир  1256 фатар битгенди.  Алай бла аллай журтланы  къурулушу  4,3 процентге ёсгенди.   Ол санда энчи иелиле 18 минг квадрат метр жашау журт салгъандыла. Ол да былтыр бу заман тенглешдиргенде 15,2 процентге кёпдю.

Былтыр республикада къурулуш бёлюмде 649 организация къармашханды, кёп къалмай  алада 41 мингден аслам  адам урунады, ол а саулай регионда  ишчи жерлени 11,2 процентиди.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: