Топуракъны качествосуна дайым кёз-къулакъ болургъа

Республикада эл мюлк жерле не халда болгъанларын билир умутда Россельхознадзорну КъМР-де Референт арасыны специалистлери дайым тинтиуле бардыргъанлай турадыла. Бу ишни кезиуюнде топуракъдан пробала алып, лабораторияда тюрлю-тюрлю кёрюмдюлеге тинтедиле.

Ведомстводан билдиргенлерича, быйыл ары битеу 178 проба жиберилгенди. Аладан 149 - агрохимия, 28 а – химия-токсикология къурамгъа тинтилгендиле. Саулай айтханда, 27 пробада топуракъны битимлилиги азайгъаны тохташдырылгъанды. Бу шартла асламысында терк айнытхан технологияла хайырланылгъан жерледе ачыкъланнгандыла. Химия-токсикология жаны бла уа кемчилик табылмагъанды.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: