Алманы терк бишген тюрлюсюнден-бай тирлик

Бу кюнледе  «Сады Баксана» биригиуде алманы «Гала»  тюрлюсюн  жыйып башлагъандыла. Орта эсеп бла алып айтханда, быйыл  андан  1800 тонна алыр муратлыдыла, деп билдириледи Бахсан муниципал районну пресс-службасындан.    

Эсге сала айтсакъ, бюгюнлюкде предприятие республикада  терк айныгъан терек бахчаланы къурагъан эм  жангы технологияланы хайырланнган     алчы мюлкледен бириди.  Аны  тамычы халда сугъаргъан системасы  эм буздан сакъларча аулары бла   бахчалыры 524 гектарны  тутадыла.  

Агрохолдингни кесини  24 минг тонна продукция сакъларча  жерлери    да  барды.   Быйыл алада  17 минг тонна тирлик асыраллыкъды.    Комплексде жарашдырыучу  производство, ол санда сатаргъа хазырларча  ыз да ишлейди.  

Саулай къыралны алып айтханда,   Бахсан райондача тап къуралгъан   терек бахчачылыкъ  бек азды.  Мында,  алманы ёсдюргенден башлап асырагъаннга эм сатыугъа жарашдыргъаннга дери  да, битеу жумушла  адам къолу тиймей  бардырылырча   этилгенди.

Курданов Сулейман.
Поделиться: