Ишни къурар эм айнытыр амалларын ангылатхандыла

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Гитче мюлкле – эллени ышаннгылы айнытыуну мурдору» деген ат бла информациялы – билим бериу семинар бардырылгъанды. Бу иш республиканы Жамауат палатасыны АПК-ны эмда эл тийрелени айнытыу комиссиясыны башламчылыгъы бла  регионда фермерлеге болушур  эмда эл мюлк кооперацияны айнытыугъа себеплик этер  умутда къуралгъанды. Аны юсюнден Россей Федерацияны Президентини  «Россей Федерацияны 2024 жылгъа дери миллет муратларыны эмда узакъ болжаллы борчларыны юсюнден»  былтыр 7 майда чыгъарылгъан указына  тийишлиликде жарашдырылгъан миллет проектледе да айтылады.

 Семинаргъа сагъынылгъан комиссияны башчысы Юрий Колесников, эл мюлк министрни орунбасары Мачраил Шетов, министерствону финансла, экономика эм къырал болушлукъ этиу управлениясыны таматасы Ирина Кулакова, «КъМР-де предпринимательствогъа себеплик этиу ара» регион фондну таматасы Залим Кайсинов, Экономиканы айнытыу министерствону предпринимательствону информациялы аналитика бла жалчытыу эмда экономикагъа кадрла  хазырлау бёлюмюню башчысы Фатимат Абазова, бизнесменле, мюлклени келечилери эм башхала къатышхандыла.
 

Жыйылыуда къыралны аш-азыкъ жаны бла къоркъуусузлугъун жалчытыугъа эмда эллени айнытыугъа гитче мюлкле  не юлюш къошханларына, алагъа республиканы Эл мюлк эмда Экономиканы айнытыу министерстволары быйыл не жаны бла себеплик этерге хазыр болгъанларына энчи эс бурулгъанды. Эл мюлк кооперацияны АПК-да къаллай магъанасы болгъаныны эмда хайырланыучу кооперативлеге быйыл тутхучлулукъ  этиу амалланы юсюнден да сёлешиннген эди.

Пленар кенгешден сора  консультацияла   башланнгандыла,  энди ишлеп башлагъан фермерлеге кредит программаланы, эл мюлк техниканы лизингге алыу амалланы, налогланы эмда быйыл Налог кодексге къаллай тюрлениуле сингдириллигини юсюнден толу информация берилгенди. Аны бла бирге сейирлери болгъанлагъа бухгалтер отчётну къалай жарашдырыргъа боллугъу  ангылатылгъанды, элчи-фермер мюлкледе урунуу  халланы право жаны бла тапландырыу амаллары  да туура этилгендиле. Саулай айтханда, жыйылыугъа къатышхан предпринимательле право эмда финансла жаны бла аслам билим алгъандыла деп белгилерчады.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: